UHUD DAĞINDAN DAHA BÜYÜK MÜKAFAT KAZANDIRAN AMEL
Tarih: 13.10.2018 07:12:10 / 415okunma / 0yorum
MUAMMER OYTAN

                    Hz. Peygamber, bir grup sahabeye: “Sizden kimse bir günde Uhud Dağı kadar sevap getiren amel işleyebilir mi?” diye sordu. Sahabe, “Kim her gün Uhud Dağı kadar sevap getiren amel işleyebilir ki !dediler. Hz. Peygamber,Hepiniz yapabilirsiniz !” deyinceHeyecanla nasıl?” diye sordular.Hz. Peygamber:Süphânellah Uhud Dağından daha büyük; Elhamdulillâh Uhud Dağından daha büyük; Allâhû Ekber Uhud Dağından daha büyük; Lâilâhe İllallâh Uhud Dağından daha büyük mükâfat kazandırır.buyurdular.(Nesâî, Amelu´l-yevm,s.386)

                             

CENNET HAZİNESİ:

                              Ebû Zerr şöyle anlatmaktadır: “Hz. peygamber bana,Ey Ebu Zerr, Seni, Cennet Hazinelerinden bir Hazineye yönlendireyim mi ?dedi. Ben deEvet anam babam sana kurban olsun ya Resulallah!dedim. Hz. Peygamberde ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh cümlesini çok söylemelisin!´ buyurdu.”(Hâkîm,IV. 290)

 

 

  BİR AYET.

“Yine insanlar içinde kimileri de vardır ki Allah´ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok şefkatlidir” (Bakara, 2/207)

 

İNSANIN EN ÖNEMLİ AMACI: ALLAH´IN RIZASINI KAZANMA YOLLARI.

İslâmı kabul eden ilk 5.ci kişi olan büyük sahabî Ebuzer el Gıfarî: “İnsana en çok yaraşan şey, Allah´ın ve Resûlünün hoşnutluğudur!” diyor!

 

            İnsan, istekleri-arzuları-hırsları bitip tükenmek bilmeyen kendi nefsine boyun eğmek için, ona kulluk etmek için değil sadece Allah Tealâ´ya kulluk etmek için yaratılmıştır! O halde, İnsanoğlunun, yaratılış amacı itibariyle, hayatta tek amacı, Cenab-ı Allah´ın rızasını almak olmalıdır; Allah´ın rızasına mazhar olabilmek olmalıdır! Temel amaç, ana gâye, ilk ve son dilek budur! Gerek Kur´ân-ı Kerim´deki, gerekse hadis-i şeriflerdeki buyruklar, emirler, tavsiyeler, telkinler, hükümler bu nihaî amaca yöneliktir. Allah rızasını kazanmanın en kestirme yolu, hayata bütünü ile O´nun istediği biçimi vermektir. Bunun teknik talimnamesi ise Kur´ân ve sünnettir. “Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır! İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır!”(Râd, 13/22)

Kur´ân ve sünnete göre Allah rızasını almanın bazı yollarını şöylece sıralayabiliriz. Örneğin;

1-     İnsanın her durumda Allah ile iletişim ve ilişkisini sürdürmesi:  İnsanın ilâhî irade ve rızayı gözeterek yaşaması, dini kural ve değerlere bağlı kalması, her durumda Allah ile iletişim ve ilişkisini sürdürmesi; doğruluk, dürüstlük, erdemlilik esas olmak üzere yapılan ve İslâmın inanç esaslarına ve özellikle de ahlâk kurallarına aykırılık olmayan tutum ve davranışlar sergilemesi; iyi niyetle, salih amaçlarla tutum ve davranışlarda bulunması; insanların, hayvanların, bitkilerin yardımına koşması; dostça davranması, fedakârlıklarda bulunması; herkese iyilik yapması, kötülükleri men etmesi; hayır-hasenat yapması; başkalarına sevgi-saygı göstermesi; diğer insanlarla iyi ilişkiler kurması, yardımlaşması, rızkını ve geçimini helal yollardan sağlaması, işini iyi ve güzel yapması, namus ve iffetini koruması, zararlı alışkanlıklardan uzak durması, çevreyi koruması, fakir-muhtaç ve çaresizlere yardımcı olması, haram ve kötü işlerden uzak durması, bir annenin ev işlerini yapması, çocuklarının eğitimi ile ilgilenip onları yetiştirmesi gibi maddi davranışların tümü ve bunlara benzer iyi niyetli tutum ve davranışlar Allah Tealâ´nın rızasının alınmasını sağlayan davranışlardır.Sırf bu amaçla mümin kişi adeta kendisini feda etmelidir “İnsanların öylesi de vardır ki, Allah´ın rızasını kazanmak için kendini feda eder.” (Bakara,2/207).      

      2- İbadet ve Allah´a kulluk etmek: Kur´ân-ı Kerim´de Cenab-ı Allah, “Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım !” (Zâriyat,51/56).“..Hem korku, hem de ümit ile O´na kulluk edin!”  (´râf,7/56) buyurmaktadır. Yukarıda açıkladığımız üzere, Allah Tealâ´ya kulluk etmek, Kur´ân-ı Kerim´de belirtilen emirlere, buyruklara, yasaklara uymakla olur. İnancını kavî kılmakla, ibadetlerini muntazaman yapmakla olur. Bu tür hareketlere, davranışlara, ibadetlere özen göstermenin; riayet etmenin nihaî amacı Allah Tealâ´nın rızasını alabilmektir.

3-Dua etmek: Allah Tealâ´a Kur´ân´da. “…Allah´a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin …” ( ´raf ,7/ 55 ) ; “(Ey Muhammed !) De ki:“Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?(Furkan,25/77)  buyurmaktadır. Dua, bütün benliğimizle Allah´a yönelerek maddi ve manevî isteklerimizi O´na arz etmemiz ve O´na niyazda bulunmamızdır. Bir başka deyişle dua, sınırlı, sonlu ve aciz olan bizlerin sınırsız ve sonsuz kudret sahibi ile kurduğumuz bir köprüdür. Dua etmemizin amacı da Allah´ın rızasına kavuşmaktır.

4- Zikretmek: Cenab-ı Allah´ın rızasına kavuşmak için daima Allah´ı zikretmeliyiz. Zikir; Allah´ı isim ve sıfatlarıyla anmak, tefekkür etmek ve gaflet içerisinde olmamaktır. Allah´ı gönül ve dil ile zikretmekle beraber, O´nu hayatın içinde de anmak ve rızasına uygun davranmak gerekir. Kur´ân-ı Kerim´de, Cenab-ı Allah: “Sabah akşam Rabbinin adını an ”( İnsan,76/25). “…Ayrıca, Rabbini çok an, sabah akşam tespih et.”( Âl-i İmrân,3/41);“ Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir  sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma”  (´raf ,7/205 ) buyurmaktadır.

5-İnfak etmek de Allah´ın rızasını almak amacıyla yapılır. “ Zaten siz ancak Allah´ın rızasını kazanmak için harcarsınız!” (Bakara,2/272). Allah rızası kavramı ile bir arada en çok zikredilen salih amel “infak”tır. Başta zekât olmak üzere, bütün “sadaka”  türlerini içine alan infak kavramı mü´minin dünyaya ve dünyalığa bakış açısını tanımlayan bir kıstas niteliğindedir.( Halil Altuntaş, a.g.e.s129) İnfak,sadece Allah´ın rızasını kazanmak amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulunması demektir. İnfak, farz olan zekâtı ve gönüllü yapılan her çeşit bağışı kapsamaktadır. Kur´ân-ı Kerim´de “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz dane bulunan bir tohum gibidir…”(Bakara,2/261) buyrularak, infakta bulunana verilecek sevabın bire yedi yüz olduğu hükme bağlanmıştır.

6- İyiliği emredip, kötülüğü men etmek:Kur´ân-ı Kerim´de, Allah´ın rızasını almanın ve dolayısıyla kurtuluşa ermenin başka bir yolu olarak, iyiliği emredip, kötülükten men etmek gösterilmiştir: Cenab-ı Allah, Siz, insanlar  için  çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. . İyiliği  emreder, kötülüğü men eder  ve Allaha iman edersiniz..” (Âl-i İmran,3/110) ; “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır .”( Âl-i İmran,3/104) buyurmuştur.

Cenab-ı Allah, iyiliğin de hiçbir karşılık beklemeden yapılmasını istemektedir:“O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar)”(Leyl,92/19,20)

7-Salih ameller işlemek:Allah Tealâ´nın rızasına mazhar olabilmenin en emîn yollarından birisi desalîh ameller işlemektir:Salih amellerin, müminin Allah rızasını kazanmasına vesile olmasının kaçınılmaz şartı ihlâstır. İhlâs, yapılan işin katıksız olması demektir: Bizi amellere yönelten temel etkenin Allah´ın rızasını kazanmak niyet ve arzusu olmalıdır. Şeklen ne kadar mükemmel olursa olsun, arka planda gösteriş gibi, böbürlenmek gibi, insanların ilgisini çekmek gibi başka amaçlar bulunan işler Allah katında hiç bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü hadise göre: “ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir”(Buhari´den nakleden Halil Altuntaş, s.130) “O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar). Elbette kendisi de hoşnut olacaktır!”( Leyl, 92/ 19-20) Müslüman olarak bu dünyadan salih amellerle güçlendirilmiş bir imanla göçebilmemiz için imânımızı güçlendiren ibadetleri yerine getirmeli ve Allah´ın hoşnutluğunu ve rızasını kazanmamıza yardımcı olacak hayırlı amellere devam etmeliyiz. Yüce Rabbimiz, A´râf Suresinin 42. ayetinde: “ İman edip salih ameller işleyenlere gelince – ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz- işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalıcıdırlar.”(A´râf,7/42) buyurmaktadır. Ayrıca Cenab-ı Allah, şu ilâhî emri de vermektedir: “Sen O´ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!”( Fecr, 89/29).

8- Adaleti tecelli ettirmek: hukukun, ahlâkın ve toplumsal vicdanın gereklerine göre davranmaktır; haksızlık yapmamaktır; doğru, dürüst ve tarafsız şekilde davranarak haklı ile haksızı ayırt ederek haklının hakkını savunmaktır…Adalet; kültür, bilgi, mevki, cinsiyet, ırk, dil ve din farkı gözetmeden insanlara, salt insan olmaları hasebiyle eşit ve tarafsız davranmak ve haklarını vermektir…Müminlerin adaletle davranmaları Allah Tealâ´nın buyruğudur: “…Adaletli  davranın.Çünkü Allah, adaletli davrananları sever.” ( Hucurât,49/9).

 

ORGANLARIN SORUMLULUĞU.

Diğer taraftan, bütün organları ile Allah Tealâ´dan korkan müminin, O´nun rızasına mazhar olabilmek için yedi türdeki organlarına düşen davranış şekilleri de vardır:(İmam-ı GAZÂLİ, Kalplerin Keşfi, s.14-15):

Birincisi: Diline düşen davranış şekli: Mümin dilini yalandan, gıybetten, kovculuktan, iftiradan ve fuzuli konuşmadan men etmeli ve Onu Allah Tealâ´nın zikri, Kur´ân okuma ve ilim müzakere etmekle meşgul etmelidir.

İkincisi:Kalbine düşen davranış şekli: Mümin Allâh Tealâ´nın rızasını almak için ondan düşmanlığı, iftirayı ve din kardeşlerini fesat etmeyi çıkarmalıdır. Çünkü haset, iyilikleri yer bitirir. Bilinmelidir ki, haset, kalplerde bulunan büyük hastalıklardandır; kalplerin hastalıkları da ancak ilim ve amelle tedavi edilir.

Üçüncüsü:Bakışlarına düşen davranış şekli:. Mümin yeme, içme, giyme v.s. gibi haramlara ve helâl olmayan şeylere de bakmamalıdır; bakışı, ibret nazarı ile olmalıdır.

Dördüncüsü: Karnına düşen davranış şekli: Mümin karnına haram sokmamalıdır, çünkü bu büyük günahtır.

Beşincisi:Eline düşen davranış şekli: Mümin Allah´ın rızasını alabilmesi için elini harama uzatmamalıdır.

Altıncısı:  Ayağına düşen davranış şekli: Mümin, ayakları ile Allah´a isyana gitmemelidir. Bilakis, Allahın rızasına, alim ve iyi kimselerin sohbetine gitmelidir.

Yedincisi:Taati, takvası: Allah´ın rızasına mazhar olabilmesi için mümininTanrı buyruklarına uyması; ibadet etmesi, Tanrının yasak ettiği şeylerden çekinmesi gereklidir.

 

Demek ki; birkaç örneğini yukarıya aldığımız davranışlar gibi, insanoğlunun, Cenab-ı Allah´ın kendisinden beklediği, istediği, emrettiği, yasakladığı, hoşuna gittiği-sevdiği her türlü tutum ve davranışları göstermesinin nihaî amacı Allah Tealâ´nın rızasını kazanabilmektir!

            HZ. PEYGAMBER´İN (s.a.s.) GİYİMİ:

Hz. peygamber gayet sade giyinir, çoğunlukla sırtına bir ihram alınırdı; sarığının ucu omuzlarının arasından sarkardı, genellikle siyah renkli sarık kullanırdı; bazen de sırtına Şam abası alırdı. Abanın kolları dar olduğundan abdest alırken kollarını sıvamak mümkün olmadığından abayı çıkararak abdest alırdı. Peygamber(s.a.s.)in vefatından sonra Hz. Aişe, son anlarında üzerindeki elbiseyi herkese göstermişti: Bunlar yamalı bir örtü ile el dokuması sert bir entariden ibaretti. Peygamber´imizin ayakkabıları çarık şeklindeydi. Bir çeşit ayakkabı olan çarık, bağlarından bağlanmak suretiyle ayağı tutardı.(Mevlânâ Şiblî, Muhammedî Ahlâk ,s.18)

Resûlü Ekrem´in kullandığı yatak deridendi ve fakat içi yün veya pamuk değil, hurma yapraklarıyla dolu olurdu.

 

HZ. PEYGAMBER´İN YEMEĞİ.

Hz. Peygamber(s.a.s.), cömert ve fedakâr biri olduğu için hiçbir zaman mükemmel bir yemeğe rağbet etmemiştir. Buharî´nin ‘Kitabûl-Et´îme´de ifade ettiğine göre, Hz. peygamber, ömrü boyunca buğdaydan yapılmış bir ekmek bile yememiştir. O´nun yemeği gayet sade ve basit idi. Hz. Peygamber zaman zaman koyun, keçi, keklik ve balık  eti yemiştir. Safiyye  ile evlendiği zaman ziyafet vermiş, misafirlerini hurma ve kavrulmuş un ile ağırlamıştır. Kendisi soğuk suyu sever; sütü de bazen su ekleyerek bazen de saf olarak içerdi. Kuru üzümü su ile ıslatır, suyunu içer, tanelerini de yerdi. (Mevlânâ Şiblî, Muhammedî Ahlâk, s.19)

Hz. peygamber merasimleri, yapmacık hareketleri ve gösterişi sevmezdi. Bununla beraber ara sıra güzel ve kıymetli elbiseler giydiği de olurdu.

Peygamber Efendimiz, sarı rengi çok severdi. Bazen baştan  başa sarı renkte elbiseler giydiği olurdu. Ayrıca beyaz rengi de sever, bunun en güzel renk olduğunu söylerdi. .(Mevlânâ Şiblî,Muhammedî Ahlâk. s.21)

 

            HZ.PEYGAMBER´İN NÜKTELERİ

Hz. Peygamber(s.a.s), yaratılış itibariyle çok nazik, ruhen çok ince bir insandı. Bazen arkadaşlarıyla şakalaşırdı. Hz. Peygamber´in bedevî bir dostu vardı: O´na bir miktar yiyeceği hediye olarak gönderirdi. Bir gün bu bedeviye çarşıda rastlamış, O´nu kolundan tutarak “Bu köleyi kim satın alır?” diye takılmıştı. Bedevî : “ Bu köleyi alan zarar eder” deyince Hz. Peygamber: “Senin, Allah´ın katında kıymetin yücedir!” diyerek O´nu övmüştü.(Mevlâna Şiblî,Muhammedî Ahlâk, s.189)

 

      BAKTIĞIN HER ŞEYE HAK TEALÂ AKSETMİŞTİR.

İnsanoğlu doğada, evrende, yerde-gökte, denizde-karada-havada; çiçekte-böcekte, hâsılı her baktığı yerde Mevlâ´nın mucizelerini, muhteşem eserlerini görebilir; Yüce Râbbin gücünü, büyüklüğünü temsil eden; O´nun güzelliğinin, ihtişamının aksetmekte olduğu yaratılmış varlıkları görebilir; görmelidir! “ …Nereye dönerseniz Allah´ın yüzü işte oradadır…”(Bakara,2/115) Şüphesiz ki, görmek için de iyi niyetle ve içten bir arzu ile aramalıdır!

 

MEVLÂMI ARAR GEZERİM

Gönlüm divane-şaşkın, Hak´kı arar gezerim,

Derdim binleri aşkın, Hak´kı arar gezerim!

 

Uçan turna gözünde, Şah Resûl´ün sözünde,

Gizemli bal özünde, Râb´bi arar gezerim!

 

Gülzârda açan gülde, seherde esen yelde,

Kur´an okuyan dilde, Râb´bi arar gezerim!

 

Mis kokulu sümbülde, ol şakıyan bülbülde,

Kur´anla çizilen yolda, Mevlâ´m arar gezerim!

 

Rengârenk bağlarında, kuş uçmaz dağlarında,

Tarihin çağlarında, Tanrı´m arar gezerim!

 

Düştüğüm derin aşkta, gönlümdeki ol köşkte,

Gördüğüm derin düşte, Allah´ım arar gezerim!

 

OYTAN Muammer arar, uçan kuşlara sorar,

Gönlümce sevip sarar, Hak´kı arar gezerim!

 

 

İBRET ALMAK

Tüm âlemi yarattı ne güzel ne âlâ,

Tek başına Hak Tebareke Tealâ

Evrendeki her canlının rızkın verir

Tek başına Hak Tebareke Tealâ.

 

Yerden göklere, sınırsız Arş-ı Âlâ´ya

Gayya kuyusundan ol Firdevs-i Âlâ´ya

Her şey varlığın sürdürmek çün O´na muhtaç

Tek yaratan Hak Tebareke Tealâ´ya.

 

Görmek için gönül gözüyle bak, doğada

Yaşayan her can karada, suda, havada

Bir ahenk içinde zikirle yakarmakta

Durmadan Hak Tebareke Tealâ´ya

 

İbretle bakalım yıldız, Güneş ve Ay´a

Toprağa, suya ve ol yedi kat semaya,

Bir denge içinde dönerek zikrederler

Daima Hak Tebareke Tealâ´ya…

 

Ne kadar şükretsek azdır Yüce Mevlâ´ya

Çok özledik, hasret kalmış gibi sılaya,

OYTAN Muammer´in gönlü Râb evi olmuş

Hamdolsun Hak Tebareke Tealâ´ya!

Anahtar Kelimeler: UHUD, DAĞINDAN, DAHA, BÜYÜK, MÜKAFAT, KAZANDIRAN, AMEL
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
USTA - ÇIRAK (18 Kasım 2019 - Pazartesi)
ZİKRİN FAZİLETİ (16 Kasım 2019 - Cumartesi)
İSLÂMDA AHLÂK (15 Kasım 2019 - Cuma)
FAKİRLİĞİN SEFASI (14 Kasım 2019 - Perşembe)
VEYSEL KARANİ... (14 Kasım 2019 - Perşembe)
HZ. HÜSEYİN HAKKINDA GIYBET EDEN ADAM (13 Kasım 2019 - Çarşamba)
ALLAH´A KUL OLANA KULLAR HİZMETKAR OLUR (11 Kasım 2019 - Pazartesi)
CÖMERTLİK ve CİMRİLİK (09 Kasım 2019 - Cumartesi)
İNFAK (08 Kasım 2019 - Cuma)
SABIR (08 Kasım 2019 - Cuma)
YALAN YERE YEMİN ETMEK. (07 Kasım 2019 - Perşembe)
YALANCI ŞAHİTLİK (06 Kasım 2019 - Çarşamba)
DUA ETMENİN ZAMANI VAR MIDIR? (06 Kasım 2019 - Çarşamba)
ANA-BABAYA İYİLİK (04 Kasım 2019 - Pazartesi)
DUA´NIN MEKANI? (04 Kasım 2019 - Pazartesi)
DUA ETMENİN ÖNEMİ (01 Kasım 2019 - Cuma)
KİMSENİN GÖRMEDİĞİ YER (01 Kasım 2019 - Cuma)
ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK (31 Ekim 2019 - Perşembe)
II. MURAT İLE HACI BAYRAM VELİ (31 Ekim 2019 - Perşembe)
ALLAH´IN İZNİYLE... (30 Ekim 2019 - Çarşamba)
EVLÂDA ŞEFKAT... (30 Ekim 2019 - Çarşamba)
GIYBET VE İFTİRA... (29 Ekim 2019 - Salı)
İNSAN !? (25 Ekim 2019 - Cuma)
KELİME-İ TEVHİD (25 Ekim 2019 - Cuma)
NAMAZDA HUŞÛ... (24 Ekim 2019 - Perşembe)
KİMSEYE ANLATMA (24 Ekim 2019 - Perşembe)
İSLÂM´DA AHLÂK (23 Ekim 2019 - Çarşamba)
RESULALLAH´IN İLME VERDİĞİ DEĞER (23 Ekim 2019 - Çarşamba)
YARATILIŞ (18 Ekim 2019 - Cuma)
KABE-İ MUAZZAMA... (17 Ekim 2019 - Perşembe)
ÜMMETİMİ SALAVATI KADAR TANIRIM (17 Ekim 2019 - Perşembe)
MUAVENET: YARDIMSEVERLİK (16 Ekim 2019 - Çarşamba)
TAKVA... (16 Ekim 2019 - Çarşamba)
AHİRET HAYATI... (15 Ekim 2019 - Salı)
ÂHİRETE İMAN (14 Ekim 2019 - Pazartesi)
MUTLULUK HİKAYESİ (12 Ekim 2019 - Cumartesi)
VEDA HUTBESİ (11 Ekim 2019 - Cuma)
MESNEVδDEN BİR HİKÂYE (11 Ekim 2019 - Cuma)
ZEKAT... (10 Ekim 2019 - Perşembe)
ABDESTin FAZİLETİ (10 Ekim 2019 - Perşembe)
DÜNYA BİR İMTİHAN YERİ (09 Ekim 2019 - Çarşamba)
TEBESSÜM ETMEK SADAKADIR (07 Ekim 2019 - Pazartesi)
İLÂHÎ AŞK (07 Ekim 2019 - Pazartesi)
ÖLÜM MELEĞİ (04 Ekim 2019 - Cuma)
MELEKLERE İMAN (03 Ekim 2019 - Perşembe)
ÇAĞIMIZIN GÜNAHI ! (03 Ekim 2019 - Perşembe)
DERVİŞ KAŞIKLARI (02 Ekim 2019 - Çarşamba)
KAZÂ VE KADERE İMÂN ETMEK (02 Ekim 2019 - Çarşamba)
İNSANA ŞEYTANIN MUSALLAT OLMASI (01 Ekim 2019 - Salı)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (28 Eylül 2019 - Cumartesi)
HZ. İBRAHİM KISSASI (27 Eylül 2019 - Cuma)
HİDAYET (26 Eylül 2019 - Perşembe)
ALLAH´IN ASLA BAĞIŞLAMAYACAĞI GÜNAH (25 Eylül 2019 - Çarşamba)
HALA AKLINIZI KULLANMAYACAK MISINIZ? (25 Eylül 2019 - Çarşamba)
HUZUR VE MUHABBET OCAĞI AİLE (23 Eylül 2019 - Pazartesi)
ABDEST ALMANIN FAZİLETİ (23 Eylül 2019 - Pazartesi)
ŞİRK GÜNAHI (21 Eylül 2019 - Cumartesi)
ALLAH´IN SEVDİĞİ KULLAR KİMLERDİR? (19 Eylül 2019 - Perşembe)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (18 Eylül 2019 - Çarşamba)
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ (18 Eylül 2019 - Çarşamba)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (17 Eylül 2019 - Salı)
CENNETE FİDAN DİKMEK: (13 Eylül 2019 - Cuma)
KUR´AN´I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİ (13 Eylül 2019 - Cuma)
EDEP VE HAYÂ SAHİBİ OLMAK (12 Eylül 2019 - Perşembe)
İHLÂS-NÂS-FELÂK SURELERİNİN FAZİLETİ (12 Eylül 2019 - Perşembe)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (11 Eylül 2019 - Çarşamba)
HIRS VE HASET (11 Eylül 2019 - Çarşamba)
MERHAMET (10 Eylül 2019 - Salı)
ALLAH´IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ (10 Eylül 2019 - Salı)
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ (09 Eylül 2019 - Pazartesi)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (09 Eylül 2019 - Pazartesi)
MÜSLÜMANA DOĞRU YOLU GÖSTERMEK (07 Eylül 2019 - Cumartesi)
KADERE İMAN ETMEK NEDİR? (06 Eylül 2019 - Cuma)
GÖZDEKİ PERDE (05 Eylül 2019 - Perşembe)
AİLE HAYATI (04 Eylül 2019 - Çarşamba)
HAK VE BATIL (04 Eylül 2019 - Çarşamba)
GIYBET VE İFTİRANIN FARKI NEDİR? (03 Eylül 2019 - Salı)
YALAN VE HİLE (03 Eylül 2019 - Salı)
HIRS VE HASET (02 Eylül 2019 - Pazartesi)
RİYA (02 Eylül 2019 - Pazartesi)
TEVEKKÜL (30 Ağustos 2019 - Cuma)
BOZGUNCULUK TOPLUMA İHANETTİR (30 Ağustos 2019 - Cuma)
YALANCI ŞAHİTLİK (29 Ağustos 2019 - Perşembe)
MÜNAFIKLIK NEDİR? (29 Ağustos 2019 - Perşembe)
ALLAH´A ve RESULÜNE İMAN EDİN! (28 Ağustos 2019 - Çarşamba)
ISRAF ETMEK NEDİR; TUTUMLU OLMAK NEDİR? (28 Ağustos 2019 - Çarşamba)
CENNETE FİDAN NASIL DİKİLİR? (27 Ağustos 2019 - Salı)
AMEL ve NİYET (26 Ağustos 2019 - Pazartesi)
ALLAH´A SIĞINMAK (24 Ağustos 2019 - Cumartesi)
EDEP VE HAYA SAHİBİ OLMAK (23 Ağustos 2019 - Cuma)
İSLAM´DA KADIN (23 Ağustos 2019 - Cuma)
İNSANOĞLU... (22 Ağustos 2019 - Perşembe)
HELAL - HARAM... (22 Ağustos 2019 - Perşembe)
ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK GÜNAHI: GIYBET (21 Ağustos 2019 - Çarşamba)
BAĞIMLILIK TUZAKTIR (21 Ağustos 2019 - Çarşamba)
ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (20 Ağustos 2019 - Salı)
CENNET YOLCUSU OLABİLMEK (19 Ağustos 2019 - Pazartesi)
SÜREKLİ İMTİHAN SAHASI: ÖMÜR (19 Ağustos 2019 - Pazartesi)
KULLUK BİLİNCİ (17 Ağustos 2019 - Cumartesi)
GÜNEŞİN DOĞDUĞU EN HAYIRLI GÜN: CUMA (16 Ağustos 2019 - Cuma)
SOMUNCU BABA´NIN KERAMETİ (15 Ağustos 2019 - Perşembe)
İKİ SAHABENİN SOHBETİ: NAMAZ´dan HAZ DUYMAK (15 Ağustos 2019 - Perşembe)
HAKLININ YANINDA YER ALMAK (10 Ağustos 2019 - Cumartesi)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (09 Ağustos 2019 - Cuma)
II. MURAD HAN VE HAZRET-İ ÜFTADE (08 Ağustos 2019 - Perşembe)
KABİR HAYATI (08 Ağustos 2019 - Perşembe)
ALLAH´IN UMULAN RAHMETİ KİMLER İÇİNDİR? (07 Ağustos 2019 - Çarşamba)
İFFET (07 Ağustos 2019 - Çarşamba)
SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ (06 Ağustos 2019 - Salı)
HZ. PEYGAMBER´İN (s.a.v.) GİYİMİ (05 Ağustos 2019 - Pazartesi)
AŞK GÜL BAHÇESİ HİKAYESİ (02 Ağustos 2019 - Cuma)
GELİN KAYNANA HİKAYESİ (02 Ağustos 2019 - Cuma)
TUZ VE SU (01 Ağustos 2019 - Perşembe)
MÜSLÜMANIN NİYETİ AMELİNDEN HAYIRLIDIR. (01 Ağustos 2019 - Perşembe)
EVLÂTLARI ARASINDA AYIRIM YAPMAMAK (31 Temmuz 2019 - Çarşamba)
RIZIK HELÂL YOLDAN KAZANILMALI (31 Temmuz 2019 - Çarşamba)
ÜÇ SUAL VE BİR CEVAP (30 Temmuz 2019 - Salı)
PEYGAMBERİMİZİN KUL HAKKI ANLAYIŞI (30 Temmuz 2019 - Salı)
MÜTEVÂZÎ OLMAK (29 Temmuz 2019 - Pazartesi)
KİBİRLİ, GURURLU OLMAK (29 Temmuz 2019 - Pazartesi)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (27 Temmuz 2019 - Cumartesi)
YALAN YERE BİLE BİLE YEMİN ETMEK (26 Temmuz 2019 - Cuma)
İBRET ALINACAK YAŞANMIŞ BİR HİKAYE (24 Temmuz 2019 - Çarşamba)
MERHAMETTEN MUHABBETE (24 Temmuz 2019 - Çarşamba)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (23 Temmuz 2019 - Salı)
ABDÜLKADİR GEYLANİ İLE KIRK EŞKİYA (23 Temmuz 2019 - Salı)
HAKLININ YANINDA YER ALMAK (22 Temmuz 2019 - Pazartesi)
SOMUNCU BABA´NIN KERAMETİ (20 Temmuz 2019 - Cumartesi)
KADERE İMAN ETMEK NEDİR? (19 Temmuz 2019 - Cuma)
ŞİDDET ZULÜMDÜR (18 Temmuz 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN BİNDİĞİ HAYVANLAR (18 Temmuz 2019 - Perşembe)
HAZRETİ HATİCE´NİN BÜYÜKLÜĞÜ (17 Temmuz 2019 - Çarşamba)
PEYGAMBERİMİZİN GENEL ADETLERİ (16 Temmuz 2019 - Salı)
HUZURLU YAŞAMANIN SIRRI (15 Temmuz 2019 - Pazartesi)
YAVUZ SULTAN SELÎM VE DEDE MOLLA (13 Temmuz 2019 - Cumartesi)
CUM´A GÜNÜNÜN FAZİLETİ (12 Temmuz 2019 - Cuma)
HOŞA GİDEN YORUM (11 Temmuz 2019 - Perşembe)
SÜNNETE UYMAK (11 Temmuz 2019 - Perşembe)
O´NU ANLATAMAM (10 Temmuz 2019 - Çarşamba)
MERHAMETLİ OLMAK (10 Temmuz 2019 - Çarşamba)
KANAATKÂRLIK (09 Temmuz 2019 - Salı)
ZİKRİN FAZİLETİ (09 Temmuz 2019 - Salı)
VEYSEL KARANİ (ÜVEYS) HAZRETLERİ (08 Temmuz 2019 - Pazartesi)
FAKİRLİĞİN SEFASI (08 Temmuz 2019 - Pazartesi)
HZ. HÜSEYİN HAKKINDA GIYBET EDEN ADAM (05 Temmuz 2019 - Cuma)
YALAN YERE BİLE BİLE YEMİN ETMEK. (04 Temmuz 2019 - Perşembe)
YALANCI ŞAHİTLİK (03 Temmuz 2019 - Çarşamba)
DUA ETMENİN ZAMANI VAR MIDIR? (02 Temmuz 2019 - Salı)
ANA-BABAYA ÖF BİLE DEMEYİNİZ (01 Temmuz 2019 - Pazartesi)
DUA ETMANİN MEKANI VAR MIDIR? (01 Temmuz 2019 - Pazartesi)
FİRDEVS CENNETİNE KAVUŞACAK OLAN MÜMİNLER (29 Haziran 2019 - Cumartesi)
BAĞIMLILIK (28 Haziran 2019 - Cuma)
YOĞUN BİR SEVAP İŞLEMEK (28 Haziran 2019 - Cuma)
TEVAZU... (27 Haziran 2019 - Perşembe)
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI (27 Haziran 2019 - Perşembe)
HACI BAYRAM-I VELİ (26 Haziran 2019 - Çarşamba)
İBRAHİM EDHEM HAZRETLERİNİ İKAZ (25 Haziran 2019 - Salı)
NAMAZDA HUŞÛ NEDİR? (24 Haziran 2019 - Pazartesi)
KİMSEYE ANLATMA HİKAYESİ (24 Haziran 2019 - Pazartesi)
KİMSEYE ANLATMA! (22 Haziran 2019 - Cumartesi)
RESULALLAH´IN İLME VERDİĞİ DEĞER (21 Haziran 2019 - Cuma)
SUFFE (21 Haziran 2019 - Cuma)
İKİ KARDEŞ HİKAYESİ (20 Haziran 2019 - Perşembe)
HZ. PEYGAMBER´E SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ (20 Haziran 2019 - Perşembe)
TEVEKKÜL (19 Haziran 2019 - Çarşamba)
YARDIMSEVERLİK (19 Haziran 2019 - Çarşamba)
AHİRET HAYATI VAR MI!? (18 Haziran 2019 - Salı)
TAKVA NEDİR, NEREDEDİR? (18 Haziran 2019 - Salı)
MUTLULUK HİKAYESİ (17 Haziran 2019 - Pazartesi)
HZ. PEYGAMBER´İN(s.a.s.) SON HUTBESİ (17 Haziran 2019 - Pazartesi)
ZEKÂT (15 Haziran 2019 - Cumartesi)
MESNEVδDEN BİR HİKÂYE (14 Haziran 2019 - Cuma)
ABDEST ALMANIN FAZİLETİ (14 Haziran 2019 - Cuma)
GIYBET ETMEK ÇOK KÖTÜDÜR (13 Haziran 2019 - Perşembe)
İNSANA ŞEYTANIN MUSALLAT OLMASI (13 Haziran 2019 - Perşembe)
HİDAYET (12 Haziran 2019 - Çarşamba)
DERVİŞ KAŞIKLARI HİKAYESİ (11 Haziran 2019 - Salı)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (11 Haziran 2019 - Salı)
KARINCA VE HZ. İBRAHİM KISSASI (10 Haziran 2019 - Pazartesi)
DENİZ YILDIZI HİKAYESİ (10 Haziran 2019 - Pazartesi)
AİLE: HUZUR VE MUHABBET OCAĞI (08 Haziran 2019 - Cumartesi)
RİYA (07 Haziran 2019 - Cuma)
KUL HAKKI (01 Haziran 2019 - Cumartesi)
YALANCI ŞAHİTLİK (31 Mayıs 2019 - Cuma)
KALBİN TEMİZ OLSUN, FAKAT… (30 Mayıs 2019 - Perşembe)
SELAMLAŞMAK VE FAYDALARI (30 Mayıs 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN SABRI VE ŞÜKRÜ (29 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ÖLÜM HADİSESİNİN ANLAMI (29 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ŞİDDETE BAŞVURMAK VE AZGINLIK (28 Mayıs 2019 - Salı)
ÖLÜM VE İKİNCİ HAYATA DOĞUŞ (27 Mayıs 2019 - Pazartesi)
BERZAH ÂLEMİ (25 Mayıs 2019 - Cumartesi)
PEYGAMBERİMİZİN MEKTUPLARI (24 Mayıs 2019 - Cuma)
ALLAH´A TÖVBE-İSTİĞFAR ETMEK (23 Mayıs 2019 - Perşembe)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI (22 Mayıs 2019 - Çarşamba)
VEYSEL KARANİ (ÜVEYS) HAZRETLERİ (21 Mayıs 2019 - Salı)
SABIRLI OLMAK (20 Mayıs 2019 - Pazartesi)
DUA ETMENİN ÖNEMİ (18 Mayıs 2019 - Cumartesi)
İNSAN !? (16 Mayıs 2019 - Perşembe)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI (15 Mayıs 2019 - Çarşamba)
KABE-İ MUAZZAMA HAKKINDA BİLGİ (14 Mayıs 2019 - Salı)
ÂHİRETE İMAN ETMEK (13 Mayıs 2019 - Pazartesi)
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHAN YERİDİR (11 Mayıs 2019 - Cumartesi)
ÖLÜM MELEĞİNİN HABER SALMASI (10 Mayıs 2019 - Cuma)
MELEKLERE İMÂN ETMEK (10 Mayıs 2019 - Cuma)
GIYBET ETMEK (09 Mayıs 2019 - Perşembe)
DERVİŞ KAŞIKLARI HİKAYESİ (08 Mayıs 2019 - Çarşamba)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (08 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (07 Mayıs 2019 - Salı)
KAZÂ VE KADERE İMÂN ETMEK (06 Mayıs 2019 - Pazartesi)
SELAMLAŞMAK VE FAYDALARI (02 Mayıs 2019 - Perşembe)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI: (30 Nisan 2019 - Salı)
SELAMLAŞMAK VE FAYDALARI (29 Nisan 2019 - Pazartesi)
ES-SELAM (27 Nisan 2019 - Cumartesi)
KELİMEİ ŞAHADET (26 Nisan 2019 - Cuma)
İYİLİK (25 Nisan 2019 - Perşembe)
İSRAF VE TUTUMLU OLMAK (24 Nisan 2019 - Çarşamba)
ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (22 Nisan 2019 - Pazartesi)
İYİ BİR MÜMİN OLMAK (19 Nisan 2019 - Cuma)
ARAIZDA SELAMI YAYIN (18 Nisan 2019 - Perşembe)
HIRS VE HASET (17 Nisan 2019 - Çarşamba)
EDEB VE HAYA (16 Nisan 2019 - Salı)
ÖLÜM GELİNCEYE KADAR İBADET ET (15 Nisan 2019 - Pazartesi)
EN HAYIRLI GÜN (13 Nisan 2019 - Cumartesi)
GIYBET (12 Nisan 2019 - Cuma)
CENNETE FİDAN DİKMEK (11 Nisan 2019 - Perşembe)
SÜNNET ... (10 Nisan 2019 - Çarşamba)
İSLAM´DA KADIN (08 Nisan 2019 - Pazartesi)
ŞİRK ! (05 Nisan 2019 - Cuma)
ALLAH´IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ (04 Nisan 2019 - Perşembe)
ALLAH´A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (03 Nisan 2019 - Çarşamba)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (01 Nisan 2019 - Pazartesi)
NİYET VE AMEL (29 Mart 2019 - Cuma)
ALLAH´IN SEVDİĞİ KULLAR KİMLERDİR? (28 Mart 2019 - Perşembe)
ŞİRK GÜNAHI (27 Mart 2019 - Çarşamba)
ABDEST ALMANIN FAZİLETİ (26 Mart 2019 - Salı)
CENNETE İMANLA GİRİLİR (25 Mart 2019 - Pazartesi)
EDEP VE HAYA SAHİBİ OLMAK (22 Mart 2019 - Cuma)
AHİRET YURDU (21 Mart 2019 - Perşembe)
ŞEVKAT VE MERHAMET ÖRNEĞİ (20 Mart 2019 - Çarşamba)
SALÂT GETİRMENİN FAZİLETİ (19 Mart 2019 - Salı)
"CEHENNEM ATEŞİNDEN KORUNUN" (18 Mart 2019 - Pazartesi)
İSLAMDA KADIN (15 Mart 2019 - Cuma)
BESMELE PANZEHİRDİR (14 Mart 2019 - Perşembe)
BAĞIŞLANMA ŞANSI (11 Mart 2019 - Pazartesi)
HARAM-HELAL DUYARLILIĞI (08 Mart 2019 - Cuma)
CEHENNEM (07 Mart 2019 - Perşembe)
İYİLİK VE KÖTÜLÜ (06 Mart 2019 - Çarşamba)
GÖNÜL GÖZÜ İLE GÖRMEK (28 Şubat 2019 - Perşembe)
BİR AYET (27 Şubat 2019 - Çarşamba)
ÇAĞIN HASTALIĞI: GIYBET (22 Şubat 2019 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (21 Şubat 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN TEMİZLİĞE VERDİĞİ ÖNEM (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
KUL HAKKINA GİRMEYİN (19 Şubat 2019 - Salı)
BAĞIMLILIK BİR TUZAKTIR (15 Şubat 2019 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KUL HAKKI ANLAYIŞI (14 Şubat 2019 - Perşembe)
ALLAH´A İÇTENLİKLE TÖVBE EDİN (12 Şubat 2019 - Salı)
İSLAM´IN ÖZÜ SAMİMİYETTİR (11 Şubat 2019 - Pazartesi)
PAYLAŞTIKCA ARTAN DEĞER: İYİLİK (08 Şubat 2019 - Cuma)
İSLÂM DİNİNDE İBADET NEDİR? (07 Şubat 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN HACCI (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
ALLAH´A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (01 Şubat 2019 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN ALLAH´A GÜVENMESİ (31 Ocak 2019 - Perşembe)
İSLAM´DA TEVHİD ESASTIR (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
İKİ SAHABENİN SOHBETİ (29 Ocak 2019 - Salı)
CENNET YOLCUSU OLABİLMEK (25 Ocak 2019 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (23 Ocak 2019 - Çarşamba)
Dost olarak Allah Yeter! (22 Ocak 2019 - Salı)
İSLAM´DA VAFTİZ YOKTUR (21 Ocak 2019 - Pazartesi)
SÜREKLİ İMTİHAN SAHASI: ÖMÜR (18 Ocak 2019 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (17 Ocak 2019 - Perşembe)
HASTA ZİYARETİNİN ÖNEMİ (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
ŞİDDETE BAŞVURMAK VE AZGINLIK (15 Ocak 2019 - Salı)
KUL HAKKI (14 Ocak 2019 - Pazartesi)
ÖLÜM VE İKİNCİ HAYATA DOĞUŞ (09 Ocak 2019 - Çarşamba)
“İHSÂN” İLE HAREKET ETMEK (08 Ocak 2019 - Salı)
ORGANLARIN SORUMLULUĞU (07 Ocak 2019 - Pazartesi)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
MELEKLERİN DOSTLUĞU (29 Aralık 2018 - Cumartesi)
CENAB-I ALLAH´ı ZİKRETMEK (28 Aralık 2018 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (27 Aralık 2018 - Perşembe)
NAMAZDA HUŞÛ NEDİR? (26 Aralık 2018 - Çarşamba)
İKAZA KULAK ASIN (20 Aralık 2018 - Perşembe)
KİBİR (19 Aralık 2018 - Çarşamba)
İSLAMIN ÖZÜ SAMİMİYETTİR (14 Aralık 2018 - Cuma)
TÖVBE EDİNİZ Kİ, KURTULUŞA ERESİNİZ (13 Aralık 2018 - Perşembe)
MELEKLER İYİ İNSANIN DOSTUDUR (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
SU: YAŞAMI SAĞLAYAN NİMET (07 Aralık 2018 - Cuma)
İYİ BİR İNSAN-İYİ BİR MÜ´MİN OLMAK (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
HZ. MEVLÂNA´YA VE HZ. ALİ´YE GÖRE İNSAN (01 Aralık 2018 - Cumartesi)
DİLENCİYE DAVRANIŞ ŞEKLİ (29 Kasım 2018 - Perşembe)
CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
KUR´AN´I KERİME GÖRE CENNET (24 Kasım 2018 - Cumartesi)
ALLAH´A DUA ETMEK (23 Kasım 2018 - Cuma)
ANA-BABAYA İYİLİK ETMEK (19 Kasım 2018 - Pazartesi)
DÜNYA HAYATI GEÇİCİDİR (16 Kasım 2018 - Cuma)
MÜMİN KİŞİ TEMİZ OLMALIDIR (15 Kasım 2018 - Perşembe)
BİRBİRİNE KARDEŞ GİBİ DAVRANMAK (13 Kasım 2018 - Salı)
İBADETE BAHANE YOKTUR (09 Kasım 2018 - Cuma)
KELİME-İ ŞAHADET´in FAZİLETİ (08 Kasım 2018 - Perşembe)
MÜLK SÛRESİNİN FAZİLETİ (05 Kasım 2018 - Pazartesi)
AHİRETE İMAN ETMEK (02 Kasım 2018 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (01 Kasım 2018 - Perşembe)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (31 Ekim 2018 - Çarşamba)
VATAN VE ŞEHADET (26 Ekim 2018 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN GÜNLÜK PROGRAMI (25 Ekim 2018 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ (20 Ekim 2018 - Cumartesi)
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI (19 Ekim 2018 - Cuma)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (17 Ekim 2018 - Çarşamba)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (12 Ekim 2018 - Cuma)
CENNETE FİDAN DİKMEK (11 Ekim 2018 - Perşembe)
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI (10 Ekim 2018 - Çarşamba)
HÛD SÛRESİNİN FAZİLETİ (06 Ekim 2018 - Cumartesi)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (05 Ekim 2018 - Cuma)
HACCIN FAZİLETİ (03 Ekim 2018 - Çarşamba)
ALLAH´IN DOSTLUĞUNU KAZANMAK (02 Ekim 2018 - Salı)
İBADET (01 Ekim 2018 - Pazartesi)
ALLAH´IN UMULAN RAHMETİ KİMLER İÇİNDİR? (29 Eylül 2018 - Cumartesi)
ZEKÂT VERMEK (28 Eylül 2018 - Cuma)
ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (26 Eylül 2018 - Çarşamba)
ÖMÜR NİMETİ (25 Eylül 2018 - Salı)
ALLAH´A SIĞINMAK (21 Eylül 2018 - Cuma)
MERHAMET (17 Eylül 2018 - Pazartesi)
CENNETE FİDAN DİKMEK (14 Eylül 2018 - Cuma)
MÜLK SÛRESİNİN FAZİLETİ (13 Eylül 2018 - Perşembe)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (11 Eylül 2018 - Salı)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (07 Eylül 2018 - Cuma)
YALAN VE HİLE (31 Ağustos 2018 - Cuma)
İHLÂS-NÂS-FELÂK SURELERİNİN FAZİLETİ (30 Ağustos 2018 - Perşembe)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (29 Ağustos 2018 - Çarşamba)
HIRS VE HASET (17 Ağustos 2018 - Cuma)
RİYA (10 Ağustos 2018 - Cuma)
MUNAFIKLIK (03 Ağustos 2018 - Cuma)
ALLAH´IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ (27 Temmuz 2018 - Cuma)
MERHAMET (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
MÜLK SÛRESİNİN FAZİLETİ (13 Temmuz 2018 - Cuma)
KUL HAKKI (06 Temmuz 2018 - Cuma)
Sayfa:
aa
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Erlerle sohbet seni de erlere katar.

Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
DOLAR
5.7303
EURO
6.3378