KUR´AN´I KERİME GÖRE CENNET
Tarih: 24.11.2018 07:18:10 / 393okunma / 0yorum
MUAMMER OYTAN

İslâm bilim adamları Cennet-i Âlâ hakkında türlü çeşitli mütalâalarda bulunmuşlardır. Kur´ânı Kerim´in bir çok ayetinde de Cennet anlatılmaktadır: Kısaca belirtmek gerekirse, Cennet´in; hiçbir azâbın bulunmadığı, aksine bir mükafât olarak verilen bir yer olduğu (Nisâ,4/147); oraya girmeye lâyık olanlar için gayet temiz zevcelerin bulunduğu(Nisâ,4/57); altından ırmakların aktığı, dayalı-döşeli köşklerin bulunduğu, hiç çıkmak istenmeyecek kadar güzel olduğu, insanın arzu ettiği her şeyin hazır ve nâzır bulunduğu, orada ebedî olarak kalınacağı (Nisâ, 2/122; Kehf, 18/108; Ankebut, 29/59);oradakilerin canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şeyin mevcut olduğu( Zuhruf,43/71); altın bilezikler takınılıp sündüs ve ince-kalın ipeklerden yapılmış yeşil elbiseler giyilip, tahtlar üzerinde dayanıp kurulunan (Kehf, 18/31); pınar başlarında, selâmetle, rahat rahat, göğüslerdeki kinlerden uzaklaşılmış, dost ve ahbaplarla köşklerde karşılıklı oturulan (Hicr, 15/45-47); her türlü meyve ağaçlarıyla süslü; meyveler elle toplanacak kadar yakın olan ( Rahmân,55/48,54); her türlü meyvenin, süzme baldan ırmakların bulunduğu (Muhammed, 47/15); yeşil ince ipekten, atlastan elbiseler giyildiği, gümüş bileziklerle süslenilen, temiz içeceklerin içildiği( İnsan-Dehr, 76/21) bir yer olarak anlatılmaktadır.

Ayrıca,halis ipekten yeşil renkli elbiseler, altından yapılmış takı ve eşyaları, hizmetlerine sunulmuş genç ve yakışıklı eşler cennetliklere tahsis edilmiştir(Kehf, 18/31; İnsan,/6/21; Nebe,78/33;Bakara,2/25; Vâkıa,56/35-38; Hicr,15/47-48). Altlarından ırmaklar akan bahçeler, ağaç gölgelikleri, özel inşa edilmiş köşkler, çadırlar, üst üste kurulmuş konaklar ve güzel meskenler hep cennet ehli içindir. Kısacası sonsuz bir lüks ve konfor, sürekli barış ve huzur, manevi rahatlık ve coşku, tam bir bedenî ve ruhî doygunluk, Cennet nimetine ulaşanların yaşama özelliği olacaktır. Bütün bunların üzerinde ise sonsuzluk duygusu yaşanacaktır. Hiçbir endişeye kapılmadan ebedî olarak yaşanacak mutlu bir hayat cennetlikleri kuşatacaktır.(Tevbe,9/72; Sâf, 61/12; Zümer, 39/20; Tahrîm, 66/11)

Âhiret aleminde olanlarla dünyada olanları birbirine karıştırmayalım. ahirette olanların dünyadakilerle sadece isim benzerliği vardır. Çeşitli meyveler, akan ırmaklar, köşkler yahut da cehennemdeki yakıcı ateş…Bunların nasıl şeyler olduklarını biz bilemeyiz, ancak Allah bilir. Yani ahretteki bütün bu nimetlerin ve cezaların dünyadakilerle aynı olduğu düşünülmemelidir. Nitekim, Cennet nimetlerinin, insan aklı ve hayalinin tasavvur edemeyeceği güzellikte olduğunu Hz. Peygamber Efendimiz bir kudsi hadiste şöyle ifade etmiştir. “Cenab-ı Hak buyuruyor ki salih kullarım için ben, Cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım”. (Tevfik Yücedağ, a.g.e.s.278)  Aslında Kur´ân-ı Kerim´de, Cennet-i Âlânın tasvir edilen bu halleri, bizim algılayabilmemiz, kavrayabilmemiz için yapılmış somut anlatımlardır; bildiğimiz kavramlarla, tanıdık yenilen-içilen-giyilen-sevilen nimetlerle yapılmış bir anlatımdır. Oysa, yukarıda zikredilen kudsi hadiste ve Secde Sûresinin 17.ci âyetinde belirtildiği üzere yapılan iyiliklere karşılık olarak Cenab-ı Allah´ın hazırladığı nimetler asla gözün görmediği, kulağın işitmediği, aklın, fikrin düşünemediği, bunun için de hayalinin dahi kurulamadığı nimetlerdir. Bu nedenle  nasıl nimetler hazırlandığını kimse bilemez: “Onlar için, yaptıkları güzel işlerin karşılığında, göz aydınlığı olarak ne ödüller saklandığını kimse bilemez”(Secde,32/ 17)Bu âyetin tefsirinde Buhari şöyle demektedir: “Ben kullarıma öyle nimetler hazırladım ki, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kimsenin hatırına gelmiştir” (Ümit ŞİMŞEK, a.g.e.s258)

Ne var ki ilâhî aşkla yüreği yanan bir mü´min kişinin Cennetin bu özelliklerinden çok Cenab-ı Allah´ın sıfatını-cemalini görmek için, O´nun nuruna kavuşmak için Cenneti arzu etmekte olduğu da bir gerçektir. Büyük Yunus ne güzel söylemiş:

Cennet cennet dedikleri

Birkaç köşkte birkaç hûri

İsteyene ver onları

Bana Seni gerek Seni !

 

Dünyada müminlerin Allah´a itaat ve bağlılıklarının aynı derecede olmadığı bir gerçektir. Bunun sonucunda, karşılık ve mükâfat da farklı derecelerde uygulanacaktır (Nisâ,4/96; Enfâl,8/4). Bazısı daha geniş ve özel bir nimete kavuşurken, bazısı da daha az bir nimetle ödüllendirilecektir. Bunun içindir ki Kur´ân´da cennetin türlerinden ve derecelerinden ve bunların her biri için kullanılan değişik çeşitli isimlerden söz edildiğini görmekteyiz.Ondan fazla isimle anılan Cennet türleri, aynı zamanda ödülün derecelendirilmesini de ifade etmektedir.

Cennet türlerinin bazılarının isimleri şunlardır:

Firdevs Cenneti: (Kehf, 18/107-108; Mü´minûn, 23/11)

Adn Cenneti: (Tövbe, 9/71; Nahl, 16/31; Kehf,18/31; Meryem, 19/61 )

Me´vâ Cenneti: ( Secde, 32/19)

Dâr´us-selâm: (Yunus,10/25;En´âm, 6/127)

Nâim Cenneti: (Lokmân,31/8)

Cennetü´l-me´vâ..

Hz. Peygamber Efendimiz(s.a.s.), Cennete girecekler hakkında şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü olduğu zaman dört kimse Cennete hesapsız girerler:İlmi ile amel eden âlim, haccedip de ölünceye kadar kötü konuşmayan ve kötü hareket etmeyen kimse, İslam kelimesini yüceltmek için savaş alanında öldürülen şehit ve helalden mal kazanıp da onu, içine riya katmadan Allah yolunda harcayan cömert…”(İmam-ı GAZALÎ, a.g.e. s.116)

 

 

KUR´AN´I KERİM´E GÖRE CEHENNEM

Yukarıdan beri  yani yazmaya gayret ettiğimiz bu itabımızın başından deri açıklaya geldiğimiz İslâm dininin esaslarına uygun davranmayan, uygun yaşamayan; kısaca Cenab-ı Allah´a imân etmeyen, Allah´a ortak koşan, Kur´ân ayetlerini tanımayan, inkâr eden (Bakara, 2/161),bunları menfaatına göre-işine geldiği şekilde yorumlayıp tahrif eden (Fussilet, 41/40); ibadetlerini yapmayan; kin-garez, kibir-gurur-böbürlenme-büyüklenme duygularının esiri olmuş (Mü´min, 40/76); Allah´ı bırakıp da şeytanı dost edinen (Nisâ, 4/119) kişiler, özel olarak hazırlanmış olan ve yakıtı insanlar ve taşlardan ibaret olan, dehşetli bir ateşten yapılan (Tahrim, 66/6) Cehenneme atılacaklardır (Nisâ, 4/56).Hiç şüphesiz âyetlerimizi tanımayan kâfirleri yarın ateşe yaslayacağız. Derileri piştikçe azâbı iyice tatsınlar diye, kendilerine, değiştirmek üzere başka deriler vereceğiz. Şüphesiz Allah güçlü ve üstün olup, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisâ, 4/56)

Şirk ve inkâr ehlinden başka, ayrıca, ister kâfir, isterse mü´min olsun, zalimler de zulümlerine lâyık olan cezayı Cehennem denilen o dehşetli ceza mahallinde bulacaklardır.Öyle ki bu dünyada işlenmiş hiçbir zulüm karşılıksız bırakılmayacak, hiçbir mazlumun âhı cevapsız kalmayacaktır.

“Cehennem hayatında sözü geçen acı, ıstırap, azap, ateş v.b.şeyler bu dünyadakilere benzetilemez. Bunların iç yüzünü insanların bilmesi mümkün değildir. Cehennem azabı kâfirleri her taraftan kuşatacak ve onlar orada ebedi kalacaklşardır. Günahkâr müminler ise cehennemde ebedi kalmayacaklar, cezalarını çektikten sonra Cennete konulacaklardır”

(A.Saim Kılavuz, Murat Kılavuz, a.g.e.s.59). Allah´ın gazabı, öç almak veya intikam duygusuyla gerçekleşen bir cezalandırma değil, adaletin yerini bulması için takdir edilmiş bir cezadır.

İslâmın öngördüğü en temel hedef, kulun Allah´a samimi bağlılık göstermesi, Allah´ın da onu dünya ve ahrette ödüllendirmesidir. Bunun yanında ceza, asli bir unsur olmayıp kötülükleri önlemek için bir tedbirdir. Bütün uyarılara rağmen Allah´a bağlılığa yanaşmayan, insanlara kötülük ve haksızlık yapmaktan zevk alan, ilâhî kuralları hiçe sayarak yeryüzünde bozgunculuk yapan kimseleri cezalandırmak için, kötülerin son durağı Cehennem yaratılmıştır.Cehennemi hak edenlerin yaptıkları davranışlar Kur´ân´da sayılmıştır: En başta Allah´a ve Peygamber´ine inanmayan kâfirler, düşük karakterli ve iki yüzlü munafıklar, Allah´a ortak koşanlar Cehennem ehlidir. Bunun yanında namaz, oruç, zekât, Hac gibi temel ibadetleri yapmayan, her türlü günahı pervasızca işleyip bundan pişman olup tövbe etmeyen imanı zayıf kişilerin de yolu Cehenneme uğrayacaktır.Ayrıca hayra engel olan, inatçı, şüpheci nankörler ve çok yemin edip ötekini berikini çekiştirenler de oraya gireceklerdir.Lâf getirip götüren koğucular, cimriler, ahirete inanmadan sadece dünyanın olduğunu zannedip maddeye tapanlar da Cehennem´likler arsında sayılır.( Kâf,50/24-26; Kalem,68/10-13) ( Yrd.Doç.Dr.Tevfik Yücedoğru, İslâma Giriş,Gençliğin İslâm Bilgisi, Görünen ve Görünmeyen Âlemler, Ankara, 2007, s.279)

Cehenneme herkes uğrayacak ve görecek midir? Bu soruya Allah Tealâ, Meryem Suresinin 71-72.ci ayetlerinde cevap vermektedir: “İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz, Allah´a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız”(Meryem,19/71-72) Bu Ayeti Ehl-i Sünnet âlimleri, Cehennem üzerine kurulacak ve herkesin üzerinden geçmek zorunda olduğu bir yol, köprü (Sırât) şeklinde yorumlamışlardır. Yani cennetliklerin Cehenneme “uğraması” Sırâttan geçmek suretiyle olacaktır.(Tevfik Yücedoğru, a.g.e.s.282-283)

            Cennet ve Cehennem Mahşerde mi yaratılacaktır, yoksa şimdiden mevcut mudur?

Şunu hemen belirtelim ki, ruhla, ahiret hayatıyla, Cennet ve Cehennem ile ilgili hususların bilimle, ilimle öğrenilmesi ve bilinmesi mümkün değildir. Bu hususlarda sadece, Kur´an´da ve hadislerde olan bilgilere itibar etmeliyiz.Nitekim Kur´ân´da bu husus şu şekilde belirtilmiştir: “Bir de sana ruhtan soruyorlar. De ki, ‘Ruh Rabbimin emrindedir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir´” (İsrâ, 17/85). Ancak bazı konuşmacılar, televizyonlarda, Cennet ve Cehennem´in henüz yaratılmamış olduğunu, ancak Mahşerde yaratılacaklarını ifade etmektedirler. Buna kanıt olarak da, Mahşerde Mizan kurulup da kimin Cennete, kimin Cehenneme gideceği belli olmadan, o zamana kadar boş duracak bir yerin yaratılmasına gerek olmadığını, kendi mantığına göre söylemektedirler.Bir başka delil olarak da Kur´ân-ı Kerim´in Tekvîr suresinin 12. Ayetindeki:”Cehennem harlatıldığı zaman”(Tekvîr, 81/12) şeklindekiifadeyi göstermektedirler. Cehennem, Mahşerde “harlalatılacağına” göre ancak o zaman yaratılmış olması gerekirmiş! Aslında bu iddiayı ortaya atan Hoca, “harlatmak” kelimesini kullanarak, kendi ifadesiyle kendi iddiasını çürütmektedir.. Çünkü: “ Harlatmak: (Ateş) yanmasını şiddetlendirmek, alevlendirmektir” (Temel Türkçe Sözlük,Kâmûs-ı Türkî, Tercüman Gazetesi Yayını,1985, Cilt 2, s.477) Bu mantığın temelinin zayıf olduğu açıktır.Zira:

      - Henüz olmayan bir ateş harlandırılmaz; zaten mevcut olan ateş harlandırılıp, şiddetlendirilir.

- Tekvîr suresinin 12.ci ayeti, bazı meallerde “ Cehennem alevlendirildiği zaman”(Diyanet İ.B.Meali,s.585); bazısında “cehennem tutuşturulduğu zaman(Pamuk Yayınları Meali,587); bazılarında da “cehennem kızıştırıldığı zaman”(Elmalılı H.Y.Meali,s.587) denilmektedir. Hiç birisinde “Cehennem yaratıldığı zaman” yahut da “Cehennem ateşi yakıldığı zaman” denilmemektedir. Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi, ancak mevcut olan yani daha önce yakılmış bir ateş tutuşturulur, alevlendirilir veya kızıştırılır. Buradaki anlam mevcut olan cehennemin ateşinin güçlendirilmesidir. Ayetin tek bir kelimesinin tercüme-anlamına dayanarak, üstelik de yanlış yorumlayarak, salt mantıkla Cehennemin henüz yaratılmamış olduğunu, ancak Mahşerde yaratılacağını belirtmek doğru değildir.

- Diğer taraftan, yukarıda başka bir vesile ile de belirttiğimiz üzere,  İnsanın vâdesi yetip Hak´ka yürüme ânı geldiğinde salih kul olup olmadığına göre, Ölüm Meleği tarafından farklı tavırla yani kimisi azarla, kimisi müjde ile karşılaşacaklardır. “Mü´min kişi, dünya hayatı boyunca meleklerin arkadaşlığında ve onların gözetimi altında yaşar; kendisi bundan haberdar olmasa veya unutsa bile meleklerin ona olan ilgisi hiçbir zaman ihmale uğramaz” (Ümit Şimşek,İslâm İnanç İlmuhali,Diyanet İ.B.Yayını ,Kaynak eser.52 s.117).

Bir ömür böyle geçtikten sonra, gizliliğin açığa çıktığı o an gelir. O an, dünya perdesinin kapanıp ebedi hayatın gözler önüne serildiği andır.Mü´min, o sadık dostlarını işte o anda gözüyle görür ve müjdeyi onlardan alır.” (Ümit Şimşek,a.g.e.s.17)

 Bu ifadeler aslında Fussilet suresinin 30-32. ayetlerinin ve aşağıdaki ayetlerin anlamına uygundur.

-Ayrıca İmam-ı Gazali´ye göre: Ölüm meleği, emanetini almaya geldiği zaman, vâdesi yetmiş olan kişinin amellerine göre, “ Ey allah´ın düşmanı senin için Cehennem vardır!” diye haber verir veya “ Ey Allah´ın dostu müjde, senin için Cennet vardır!” diye müjdeler, ancak bundan sonra ruh bedenden ayrılır.(İmam-ı GAZÂLÎ, Kalplerin Keşfi, Çev.Abdülvehhab Öztürk, Saadet Yayınevi, s. 308). 

-Her şey bir tarafa, Hz. Peygamber Efendimiz de: “ Sizden hiç biriniz, gideceği yerin neresi olduğunu bilmeden ve hatta Cennet ve Cehennemdeki yerini görmeden dünyadan ayrılmaz.” buyurmuştur (İmam-ı GAZÂLÎ, a.g.e.s.308).

- Ayrıca Kur´ân´a göre: “Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, ‘selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin Cennete´ derler” (Nahl,16/32). Yani Azrâil, insanın canını alırken, yani henüz almadan önce, ahirete intikal etmemiş, ölmek üzere olan bir kişiye söylüyor bu sözü!.

- Enes(r.a.) diyor ki: Hz. Peygamber (s.a.s.) şu ayeti okudu: Cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır ” (Tahrim,6 ) Sonra şöyle buyurdu: “ Cehennemin ateşi bin yıl yandı. Tâ ki kıpkırmızı hale dönüştü. Sonra bin yıl yandı, bembeyaz hale dönüştü. Sonra bin yıl yandı ve simsiyah oldu. Şu anda Cehennem ateşi zifiri karanlık bir gece gibi kapkaradır.”( Tirmizi, Sıfatu Cehennem 2591; İbn Mace, Zühd, 4320, Beyhaki, Şuab, 1/489)

- Televizyonda, düşüncesizce, “Cennet ve Cehennem henüz yaratılmamıştır” diyen İlâhiyatçı Profesöre bir cevap da Prof. Dr.Nihat Hatipoğlu tarafından verilmiştir: “ Cennet ve Cehennem şu anda yaratılmış olup vardırlar. Cennet ve Cehennemi hak etmek, kıyametten sonra mahşerin akabinde olacaktır. Hz. Adem var olan Cennetten çıkarılmıştır. Hz. Peygamber´e Cennet ve Cehennemden geleceğe ait manzaralar miraç gecesi gösterilmiştir.” ( Sabah Gazetesi,4.12.2015,s.15)

O halde, İddia edildiği gibi, Cennet ve Cehennem henüz mevcut değil ise, henüz yaratılmamışlar ise, Hz. Peygamber Efendimizin belirttiği üzere, ölmek üzere olan kişi, Cennet veya Cehennemdeki yerini nasıl görecektir!? Ayrıca, Nahl Suresinin 32. ayetine göre, Ölüm Meleği, iyi kimselerin canlarını alırken yani henüz almadan önce  “Girin Cennete!” diyeceğine göre, henüz mevcut olmayan, henüz yaratılmayan bir yere girilir mi?, Bu davetin bir anlamı olur mu ?

Şu halde bu tür konularda son derecede dikkatli olmak, açıkça ayet veya hadis desteği olmadan konuşmamak gerekir!

Anahtar Kelimeler: KERİME, GÖRE, CENNET
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
ŞİRK GÜNAHI (21 Eylül 2019 - Cumartesi)
ALLAH´IN SEVDİĞİ KULLAR KİMLERDİR? (19 Eylül 2019 - Perşembe)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (18 Eylül 2019 - Çarşamba)
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ (18 Eylül 2019 - Çarşamba)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (17 Eylül 2019 - Salı)
CENNETE FİDAN DİKMEK: (13 Eylül 2019 - Cuma)
KUR´AN´I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİ (13 Eylül 2019 - Cuma)
EDEP VE HAYÂ SAHİBİ OLMAK (12 Eylül 2019 - Perşembe)
İHLÂS-NÂS-FELÂK SURELERİNİN FAZİLETİ (12 Eylül 2019 - Perşembe)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (11 Eylül 2019 - Çarşamba)
HIRS VE HASET (11 Eylül 2019 - Çarşamba)
MERHAMET (10 Eylül 2019 - Salı)
ALLAH´IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ (10 Eylül 2019 - Salı)
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ (09 Eylül 2019 - Pazartesi)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (09 Eylül 2019 - Pazartesi)
MÜSLÜMANA DOĞRU YOLU GÖSTERMEK (07 Eylül 2019 - Cumartesi)
KADERE İMAN ETMEK NEDİR? (06 Eylül 2019 - Cuma)
GÖZDEKİ PERDE (05 Eylül 2019 - Perşembe)
AİLE HAYATI (04 Eylül 2019 - Çarşamba)
HAK VE BATIL (04 Eylül 2019 - Çarşamba)
GIYBET VE İFTİRANIN FARKI NEDİR? (03 Eylül 2019 - Salı)
YALAN VE HİLE (03 Eylül 2019 - Salı)
HIRS VE HASET (02 Eylül 2019 - Pazartesi)
RİYA (02 Eylül 2019 - Pazartesi)
TEVEKKÜL (30 Ağustos 2019 - Cuma)
BOZGUNCULUK TOPLUMA İHANETTİR (30 Ağustos 2019 - Cuma)
YALANCI ŞAHİTLİK (29 Ağustos 2019 - Perşembe)
MÜNAFIKLIK NEDİR? (29 Ağustos 2019 - Perşembe)
ALLAH´A ve RESULÜNE İMAN EDİN! (28 Ağustos 2019 - Çarşamba)
ISRAF ETMEK NEDİR; TUTUMLU OLMAK NEDİR? (28 Ağustos 2019 - Çarşamba)
CENNETE FİDAN NASIL DİKİLİR? (27 Ağustos 2019 - Salı)
AMEL ve NİYET (26 Ağustos 2019 - Pazartesi)
ALLAH´A SIĞINMAK (24 Ağustos 2019 - Cumartesi)
EDEP VE HAYA SAHİBİ OLMAK (23 Ağustos 2019 - Cuma)
İSLAM´DA KADIN (23 Ağustos 2019 - Cuma)
İNSANOĞLU... (22 Ağustos 2019 - Perşembe)
HELAL - HARAM... (22 Ağustos 2019 - Perşembe)
ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK GÜNAHI: GIYBET (21 Ağustos 2019 - Çarşamba)
BAĞIMLILIK TUZAKTIR (21 Ağustos 2019 - Çarşamba)
ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (20 Ağustos 2019 - Salı)
CENNET YOLCUSU OLABİLMEK (19 Ağustos 2019 - Pazartesi)
SÜREKLİ İMTİHAN SAHASI: ÖMÜR (19 Ağustos 2019 - Pazartesi)
KULLUK BİLİNCİ (17 Ağustos 2019 - Cumartesi)
GÜNEŞİN DOĞDUĞU EN HAYIRLI GÜN: CUMA (16 Ağustos 2019 - Cuma)
SOMUNCU BABA´NIN KERAMETİ (15 Ağustos 2019 - Perşembe)
İKİ SAHABENİN SOHBETİ: NAMAZ´dan HAZ DUYMAK (15 Ağustos 2019 - Perşembe)
HAKLININ YANINDA YER ALMAK (10 Ağustos 2019 - Cumartesi)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (09 Ağustos 2019 - Cuma)
II. MURAD HAN VE HAZRET-İ ÜFTADE (08 Ağustos 2019 - Perşembe)
KABİR HAYATI (08 Ağustos 2019 - Perşembe)
ALLAH´IN UMULAN RAHMETİ KİMLER İÇİNDİR? (07 Ağustos 2019 - Çarşamba)
İFFET (07 Ağustos 2019 - Çarşamba)
SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ (06 Ağustos 2019 - Salı)
HZ. PEYGAMBER´İN (s.a.v.) GİYİMİ (05 Ağustos 2019 - Pazartesi)
AŞK GÜL BAHÇESİ HİKAYESİ (02 Ağustos 2019 - Cuma)
GELİN KAYNANA HİKAYESİ (02 Ağustos 2019 - Cuma)
TUZ VE SU (01 Ağustos 2019 - Perşembe)
MÜSLÜMANIN NİYETİ AMELİNDEN HAYIRLIDIR. (01 Ağustos 2019 - Perşembe)
EVLÂTLARI ARASINDA AYIRIM YAPMAMAK (31 Temmuz 2019 - Çarşamba)
RIZIK HELÂL YOLDAN KAZANILMALI (31 Temmuz 2019 - Çarşamba)
ÜÇ SUAL VE BİR CEVAP (30 Temmuz 2019 - Salı)
PEYGAMBERİMİZİN KUL HAKKI ANLAYIŞI (30 Temmuz 2019 - Salı)
MÜTEVÂZÎ OLMAK (29 Temmuz 2019 - Pazartesi)
KİBİRLİ, GURURLU OLMAK (29 Temmuz 2019 - Pazartesi)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (27 Temmuz 2019 - Cumartesi)
YALAN YERE BİLE BİLE YEMİN ETMEK (26 Temmuz 2019 - Cuma)
İBRET ALINACAK YAŞANMIŞ BİR HİKAYE (24 Temmuz 2019 - Çarşamba)
MERHAMETTEN MUHABBETE (24 Temmuz 2019 - Çarşamba)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (23 Temmuz 2019 - Salı)
ABDÜLKADİR GEYLANİ İLE KIRK EŞKİYA (23 Temmuz 2019 - Salı)
HAKLININ YANINDA YER ALMAK (22 Temmuz 2019 - Pazartesi)
SOMUNCU BABA´NIN KERAMETİ (20 Temmuz 2019 - Cumartesi)
KADERE İMAN ETMEK NEDİR? (19 Temmuz 2019 - Cuma)
ŞİDDET ZULÜMDÜR (18 Temmuz 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN BİNDİĞİ HAYVANLAR (18 Temmuz 2019 - Perşembe)
HAZRETİ HATİCE´NİN BÜYÜKLÜĞÜ (17 Temmuz 2019 - Çarşamba)
PEYGAMBERİMİZİN GENEL ADETLERİ (16 Temmuz 2019 - Salı)
HUZURLU YAŞAMANIN SIRRI (15 Temmuz 2019 - Pazartesi)
YAVUZ SULTAN SELÎM VE DEDE MOLLA (13 Temmuz 2019 - Cumartesi)
CUM´A GÜNÜNÜN FAZİLETİ (12 Temmuz 2019 - Cuma)
HOŞA GİDEN YORUM (11 Temmuz 2019 - Perşembe)
SÜNNETE UYMAK (11 Temmuz 2019 - Perşembe)
O´NU ANLATAMAM (10 Temmuz 2019 - Çarşamba)
MERHAMETLİ OLMAK (10 Temmuz 2019 - Çarşamba)
KANAATKÂRLIK (09 Temmuz 2019 - Salı)
ZİKRİN FAZİLETİ (09 Temmuz 2019 - Salı)
VEYSEL KARANİ (ÜVEYS) HAZRETLERİ (08 Temmuz 2019 - Pazartesi)
FAKİRLİĞİN SEFASI (08 Temmuz 2019 - Pazartesi)
HZ. HÜSEYİN HAKKINDA GIYBET EDEN ADAM (05 Temmuz 2019 - Cuma)
YALAN YERE BİLE BİLE YEMİN ETMEK. (04 Temmuz 2019 - Perşembe)
YALANCI ŞAHİTLİK (03 Temmuz 2019 - Çarşamba)
DUA ETMENİN ZAMANI VAR MIDIR? (02 Temmuz 2019 - Salı)
ANA-BABAYA ÖF BİLE DEMEYİNİZ (01 Temmuz 2019 - Pazartesi)
DUA ETMANİN MEKANI VAR MIDIR? (01 Temmuz 2019 - Pazartesi)
FİRDEVS CENNETİNE KAVUŞACAK OLAN MÜMİNLER (29 Haziran 2019 - Cumartesi)
BAĞIMLILIK (28 Haziran 2019 - Cuma)
YOĞUN BİR SEVAP İŞLEMEK (28 Haziran 2019 - Cuma)
TEVAZU... (27 Haziran 2019 - Perşembe)
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI (27 Haziran 2019 - Perşembe)
HACI BAYRAM-I VELİ (26 Haziran 2019 - Çarşamba)
İBRAHİM EDHEM HAZRETLERİNİ İKAZ (25 Haziran 2019 - Salı)
NAMAZDA HUŞÛ NEDİR? (24 Haziran 2019 - Pazartesi)
KİMSEYE ANLATMA HİKAYESİ (24 Haziran 2019 - Pazartesi)
KİMSEYE ANLATMA! (22 Haziran 2019 - Cumartesi)
RESULALLAH´IN İLME VERDİĞİ DEĞER (21 Haziran 2019 - Cuma)
SUFFE (21 Haziran 2019 - Cuma)
İKİ KARDEŞ HİKAYESİ (20 Haziran 2019 - Perşembe)
HZ. PEYGAMBER´E SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ (20 Haziran 2019 - Perşembe)
TEVEKKÜL (19 Haziran 2019 - Çarşamba)
YARDIMSEVERLİK (19 Haziran 2019 - Çarşamba)
AHİRET HAYATI VAR MI!? (18 Haziran 2019 - Salı)
TAKVA NEDİR, NEREDEDİR? (18 Haziran 2019 - Salı)
MUTLULUK HİKAYESİ (17 Haziran 2019 - Pazartesi)
HZ. PEYGAMBER´İN(s.a.s.) SON HUTBESİ (17 Haziran 2019 - Pazartesi)
ZEKÂT (15 Haziran 2019 - Cumartesi)
MESNEVδDEN BİR HİKÂYE (14 Haziran 2019 - Cuma)
ABDEST ALMANIN FAZİLETİ (14 Haziran 2019 - Cuma)
GIYBET ETMEK ÇOK KÖTÜDÜR (13 Haziran 2019 - Perşembe)
İNSANA ŞEYTANIN MUSALLAT OLMASI (13 Haziran 2019 - Perşembe)
HİDAYET (12 Haziran 2019 - Çarşamba)
DERVİŞ KAŞIKLARI HİKAYESİ (11 Haziran 2019 - Salı)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (11 Haziran 2019 - Salı)
KARINCA VE HZ. İBRAHİM KISSASI (10 Haziran 2019 - Pazartesi)
DENİZ YILDIZI HİKAYESİ (10 Haziran 2019 - Pazartesi)
AİLE: HUZUR VE MUHABBET OCAĞI (08 Haziran 2019 - Cumartesi)
RİYA (07 Haziran 2019 - Cuma)
KUL HAKKI (01 Haziran 2019 - Cumartesi)
YALANCI ŞAHİTLİK (31 Mayıs 2019 - Cuma)
KALBİN TEMİZ OLSUN, FAKAT… (30 Mayıs 2019 - Perşembe)
SELAMLAŞMAK VE FAYDALARI (30 Mayıs 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN SABRI VE ŞÜKRÜ (29 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ÖLÜM HADİSESİNİN ANLAMI (29 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ŞİDDETE BAŞVURMAK VE AZGINLIK (28 Mayıs 2019 - Salı)
ÖLÜM VE İKİNCİ HAYATA DOĞUŞ (27 Mayıs 2019 - Pazartesi)
BERZAH ÂLEMİ (25 Mayıs 2019 - Cumartesi)
PEYGAMBERİMİZİN MEKTUPLARI (24 Mayıs 2019 - Cuma)
ALLAH´A TÖVBE-İSTİĞFAR ETMEK (23 Mayıs 2019 - Perşembe)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI (22 Mayıs 2019 - Çarşamba)
VEYSEL KARANİ (ÜVEYS) HAZRETLERİ (21 Mayıs 2019 - Salı)
SABIRLI OLMAK (20 Mayıs 2019 - Pazartesi)
DUA ETMENİN ÖNEMİ (18 Mayıs 2019 - Cumartesi)
İNSAN !? (16 Mayıs 2019 - Perşembe)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI (15 Mayıs 2019 - Çarşamba)
KABE-İ MUAZZAMA HAKKINDA BİLGİ (14 Mayıs 2019 - Salı)
ÂHİRETE İMAN ETMEK (13 Mayıs 2019 - Pazartesi)
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHAN YERİDİR (11 Mayıs 2019 - Cumartesi)
ÖLÜM MELEĞİNİN HABER SALMASI (10 Mayıs 2019 - Cuma)
MELEKLERE İMÂN ETMEK (10 Mayıs 2019 - Cuma)
GIYBET ETMEK (09 Mayıs 2019 - Perşembe)
DERVİŞ KAŞIKLARI HİKAYESİ (08 Mayıs 2019 - Çarşamba)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (08 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (07 Mayıs 2019 - Salı)
KAZÂ VE KADERE İMÂN ETMEK (06 Mayıs 2019 - Pazartesi)
SELAMLAŞMAK VE FAYDALARI (02 Mayıs 2019 - Perşembe)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI: (30 Nisan 2019 - Salı)
SELAMLAŞMAK VE FAYDALARI (29 Nisan 2019 - Pazartesi)
ES-SELAM (27 Nisan 2019 - Cumartesi)
KELİMEİ ŞAHADET (26 Nisan 2019 - Cuma)
İYİLİK (25 Nisan 2019 - Perşembe)
İSRAF VE TUTUMLU OLMAK (24 Nisan 2019 - Çarşamba)
ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (22 Nisan 2019 - Pazartesi)
İYİ BİR MÜMİN OLMAK (19 Nisan 2019 - Cuma)
ARAIZDA SELAMI YAYIN (18 Nisan 2019 - Perşembe)
HIRS VE HASET (17 Nisan 2019 - Çarşamba)
EDEB VE HAYA (16 Nisan 2019 - Salı)
ÖLÜM GELİNCEYE KADAR İBADET ET (15 Nisan 2019 - Pazartesi)
EN HAYIRLI GÜN (13 Nisan 2019 - Cumartesi)
GIYBET (12 Nisan 2019 - Cuma)
CENNETE FİDAN DİKMEK (11 Nisan 2019 - Perşembe)
SÜNNET ... (10 Nisan 2019 - Çarşamba)
İSLAM´DA KADIN (08 Nisan 2019 - Pazartesi)
ŞİRK ! (05 Nisan 2019 - Cuma)
ALLAH´IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ (04 Nisan 2019 - Perşembe)
ALLAH´A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (03 Nisan 2019 - Çarşamba)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (01 Nisan 2019 - Pazartesi)
NİYET VE AMEL (29 Mart 2019 - Cuma)
ALLAH´IN SEVDİĞİ KULLAR KİMLERDİR? (28 Mart 2019 - Perşembe)
ŞİRK GÜNAHI (27 Mart 2019 - Çarşamba)
ABDEST ALMANIN FAZİLETİ (26 Mart 2019 - Salı)
CENNETE İMANLA GİRİLİR (25 Mart 2019 - Pazartesi)
EDEP VE HAYA SAHİBİ OLMAK (22 Mart 2019 - Cuma)
AHİRET YURDU (21 Mart 2019 - Perşembe)
ŞEVKAT VE MERHAMET ÖRNEĞİ (20 Mart 2019 - Çarşamba)
SALÂT GETİRMENİN FAZİLETİ (19 Mart 2019 - Salı)
"CEHENNEM ATEŞİNDEN KORUNUN" (18 Mart 2019 - Pazartesi)
İSLAMDA KADIN (15 Mart 2019 - Cuma)
BESMELE PANZEHİRDİR (14 Mart 2019 - Perşembe)
BAĞIŞLANMA ŞANSI (11 Mart 2019 - Pazartesi)
HARAM-HELAL DUYARLILIĞI (08 Mart 2019 - Cuma)
CEHENNEM (07 Mart 2019 - Perşembe)
İYİLİK VE KÖTÜLÜ (06 Mart 2019 - Çarşamba)
GÖNÜL GÖZÜ İLE GÖRMEK (28 Şubat 2019 - Perşembe)
BİR AYET (27 Şubat 2019 - Çarşamba)
ÇAĞIN HASTALIĞI: GIYBET (22 Şubat 2019 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (21 Şubat 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN TEMİZLİĞE VERDİĞİ ÖNEM (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
KUL HAKKINA GİRMEYİN (19 Şubat 2019 - Salı)
BAĞIMLILIK BİR TUZAKTIR (15 Şubat 2019 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KUL HAKKI ANLAYIŞI (14 Şubat 2019 - Perşembe)
ALLAH´A İÇTENLİKLE TÖVBE EDİN (12 Şubat 2019 - Salı)
İSLAM´IN ÖZÜ SAMİMİYETTİR (11 Şubat 2019 - Pazartesi)
PAYLAŞTIKCA ARTAN DEĞER: İYİLİK (08 Şubat 2019 - Cuma)
İSLÂM DİNİNDE İBADET NEDİR? (07 Şubat 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN HACCI (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
ALLAH´A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (01 Şubat 2019 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN ALLAH´A GÜVENMESİ (31 Ocak 2019 - Perşembe)
İSLAM´DA TEVHİD ESASTIR (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
İKİ SAHABENİN SOHBETİ (29 Ocak 2019 - Salı)
CENNET YOLCUSU OLABİLMEK (25 Ocak 2019 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (23 Ocak 2019 - Çarşamba)
Dost olarak Allah Yeter! (22 Ocak 2019 - Salı)
İSLAM´DA VAFTİZ YOKTUR (21 Ocak 2019 - Pazartesi)
SÜREKLİ İMTİHAN SAHASI: ÖMÜR (18 Ocak 2019 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (17 Ocak 2019 - Perşembe)
HASTA ZİYARETİNİN ÖNEMİ (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
ŞİDDETE BAŞVURMAK VE AZGINLIK (15 Ocak 2019 - Salı)
KUL HAKKI (14 Ocak 2019 - Pazartesi)
ÖLÜM VE İKİNCİ HAYATA DOĞUŞ (09 Ocak 2019 - Çarşamba)
“İHSÂN” İLE HAREKET ETMEK (08 Ocak 2019 - Salı)
ORGANLARIN SORUMLULUĞU (07 Ocak 2019 - Pazartesi)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
MELEKLERİN DOSTLUĞU (29 Aralık 2018 - Cumartesi)
CENAB-I ALLAH´ı ZİKRETMEK (28 Aralık 2018 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (27 Aralık 2018 - Perşembe)
NAMAZDA HUŞÛ NEDİR? (26 Aralık 2018 - Çarşamba)
İKAZA KULAK ASIN (20 Aralık 2018 - Perşembe)
KİBİR (19 Aralık 2018 - Çarşamba)
İSLAMIN ÖZÜ SAMİMİYETTİR (14 Aralık 2018 - Cuma)
TÖVBE EDİNİZ Kİ, KURTULUŞA ERESİNİZ (13 Aralık 2018 - Perşembe)
MELEKLER İYİ İNSANIN DOSTUDUR (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
SU: YAŞAMI SAĞLAYAN NİMET (07 Aralık 2018 - Cuma)
İYİ BİR İNSAN-İYİ BİR MÜ´MİN OLMAK (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
HZ. MEVLÂNA´YA VE HZ. ALİ´YE GÖRE İNSAN (01 Aralık 2018 - Cumartesi)
DİLENCİYE DAVRANIŞ ŞEKLİ (29 Kasım 2018 - Perşembe)
CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
ALLAH´A DUA ETMEK (23 Kasım 2018 - Cuma)
ANA-BABAYA İYİLİK ETMEK (19 Kasım 2018 - Pazartesi)
DÜNYA HAYATI GEÇİCİDİR (16 Kasım 2018 - Cuma)
MÜMİN KİŞİ TEMİZ OLMALIDIR (15 Kasım 2018 - Perşembe)
BİRBİRİNE KARDEŞ GİBİ DAVRANMAK (13 Kasım 2018 - Salı)
İBADETE BAHANE YOKTUR (09 Kasım 2018 - Cuma)
KELİME-İ ŞAHADET´in FAZİLETİ (08 Kasım 2018 - Perşembe)
MÜLK SÛRESİNİN FAZİLETİ (05 Kasım 2018 - Pazartesi)
AHİRETE İMAN ETMEK (02 Kasım 2018 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (01 Kasım 2018 - Perşembe)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (31 Ekim 2018 - Çarşamba)
VATAN VE ŞEHADET (26 Ekim 2018 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN GÜNLÜK PROGRAMI (25 Ekim 2018 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ (20 Ekim 2018 - Cumartesi)
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI (19 Ekim 2018 - Cuma)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (17 Ekim 2018 - Çarşamba)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (12 Ekim 2018 - Cuma)
CENNETE FİDAN DİKMEK (11 Ekim 2018 - Perşembe)
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI (10 Ekim 2018 - Çarşamba)
HÛD SÛRESİNİN FAZİLETİ (06 Ekim 2018 - Cumartesi)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (05 Ekim 2018 - Cuma)
HACCIN FAZİLETİ (03 Ekim 2018 - Çarşamba)
ALLAH´IN DOSTLUĞUNU KAZANMAK (02 Ekim 2018 - Salı)
İBADET (01 Ekim 2018 - Pazartesi)
ALLAH´IN UMULAN RAHMETİ KİMLER İÇİNDİR? (29 Eylül 2018 - Cumartesi)
ZEKÂT VERMEK (28 Eylül 2018 - Cuma)
ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (26 Eylül 2018 - Çarşamba)
ÖMÜR NİMETİ (25 Eylül 2018 - Salı)
ALLAH´A SIĞINMAK (21 Eylül 2018 - Cuma)
MERHAMET (17 Eylül 2018 - Pazartesi)
CENNETE FİDAN DİKMEK (14 Eylül 2018 - Cuma)
MÜLK SÛRESİNİN FAZİLETİ (13 Eylül 2018 - Perşembe)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (11 Eylül 2018 - Salı)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (07 Eylül 2018 - Cuma)
YALAN VE HİLE (31 Ağustos 2018 - Cuma)
İHLÂS-NÂS-FELÂK SURELERİNİN FAZİLETİ (30 Ağustos 2018 - Perşembe)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (29 Ağustos 2018 - Çarşamba)
HIRS VE HASET (17 Ağustos 2018 - Cuma)
RİYA (10 Ağustos 2018 - Cuma)
MUNAFIKLIK (03 Ağustos 2018 - Cuma)
ALLAH´IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ (27 Temmuz 2018 - Cuma)
MERHAMET (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
MÜLK SÛRESİNİN FAZİLETİ (13 Temmuz 2018 - Cuma)
KUL HAKKI (06 Temmuz 2018 - Cuma)
Sayfa:
aa
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bir köy muhtarsız olmaz.Bir iğne ustasız olmaz,sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun.Nasıl oluyor ki; nihayet derecede muntazam şu Kâinat Hakim’siz olur ?

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ (R.A)
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
DOLAR
5.6889
EURO
6.2847