ALLAH´IN UMULAN RAHMETİ KİMLER İÇİNDİR?
Tarih: 29.9.2018 07:12:01 / 464okunma / 0yorum
MUAMMER OYTAN

Bir Ayet:

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu,

 yedi başak bitiren ve her başakta yüz dane bulunan

bir tohum gibidir…”(Bakara,2/261)

 

ALLAH´IN UMULAN RAHMETİ KİMLER İÇİNDİR?

Hz. Hasan´dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah´ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan sadece bir tanesi dünyadaki canlılara indirilmiştir. Bu rahmet dünya canlılarına ölümlerine kadar yeter. Yüce Allah kıyamet günü bu rahmeti geri alıp doksandokuz rahmetine ekleyerek yüze tamamlar ve dostları ile kendisine ibadet edenlere dağıtır”. Peygamberimizin, rahmet hakkında bu bilgiyi vermesinin sebebi, müminlerin Allah´ın kendilerine bağışlamış olduğu rahmete karşılık, O´na hamd ve şükretmeleri ve salih ameller işlemeleridir. Çünkü Allah´ın rahmetini isteyen kimse, bu rahmete nail olabilmek için olanca gayreti ile amel işlemelidir. Nitekim Yüca Rabbimiz: “Hiç şüphesiz Allah´ın rahmeti iyi amel işleyenlere yakındır.”(A´râf, 56) buyurmaktadır.

Başka bir ayette ise Yüce Allah: “Benim rahmetim her şeyi kuşatmaktadır”(A´râf,156) buyurmaktadır. İbn Abbas´ın bildirdiğine göre, “Benim rahmetimden her şeyin alacağı bir pay vardır” anlamında olan bu Ayet´in nazil olmasıyla, şeytan ileri atılarak: “Ben de bir şey olduğuma göre Allah´ın rahmetinde benim de bir payım var” demiştir. Fakat Ayet´in devamı: “ Fakat ben rahmetimi şirkten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara vereceğim.”(A´râf, 157) şeklinde nazil olunca şeytan Allah´ın rahmetinden umudunu kesmiştir.Fakat Yahudiler ve Hristiyanlar: “Biz hem şirkten sakınıyor hem zekat veriyoruz ve hem de O´nun ayetlerine inanıyoruz. O halde rahmetten bizim de payımız var” deyinca, aşağıdaki ayet nazil olmuştur: “Rahmetime nail olanlar, ümmi Resûle ve Peygambere uyanlardır.”(A´râf, 157).Böylece Yahudiler ve Hristiyanlar da Allah´ın rahmetinden umutlarını kesmişlerdir; Allah´ın rahmetinin sadece müminlere mahsus olduğu anlaşılmıştır.(Ebûl-Leys Semerkandî, Sohbetler,s.82-83)

           

HZ. PEYGAMBER´İN SON HUTBESİ.

Buharî, İbn. Abbas´tan şöyle rivayet etmektedir.: “Hz. Peygamber ölüm hastalığında başını bir sarıkla bağlı şekilde evinden çıkıp minber üzerine oturdu.”(Buharî,II. 14)

Ahmed, Ebu Sa´id´den şöyle rivayet etmektedir: “Hz.Peygamber, başını bağlamış şekilde gelip minbere çıktı. Allah´a hamd ve sena ettikten sonra dedi ki: ‘ Allah´ın kullarından biri, dünya ve Allah´ın katındaki arasında özgür bırakılmış, fakat kendisi Allah katındakini seçmiştir.´Hz. Peygamber´in bu sözden kendisini kastettiğini Hz. Ebu Bekir anladı, ağlamaya başladı ve ‘Anamız babamız, çocuklarımız sana feda olsun´ dedi. Hz. Peygamber: ‘Sohbetinden ve mal varlığından en güven duyduğum kişi, Ebu Bekr´dir. Allah dışında birini dost edinseydim Ebu Bekr´i edinirdim. Fakat İslâm dostluğu ve muhabbeti her daim vardır. Mescide açılan tüm kapılar kapatılsın, Ebu Bekr´in kapısı hariç” buyurmuştur.(Ahmed, Müsned, III. 18 )

 

 

MUHTAÇLARA YARDIM ETMEK: İNFAK

 

                  İnsanların birlikte yaşama ihtiyacı yaratılıştan gelen bir özelliktir. Bu ihtiyaç, sosyal ve iktisadî olduğu kadar insanların birbirlerine duygusal olarak da gereksinim duymaları gibi psikolojik gerekliliğe de dayanmaktadır.

                  İslâm dini, bencillik yerine muhtaçlara yardım etmeyi, israf ve cimrilik yerine infak etmeyi esas ilke olarak benimsemiş; kabile yaşantısı yerine kardeşliği ve dayanışmayı geçirmek suretiyle karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşmanın egemen olduğu bir toplum oluşturmuştur.

Cenab-ı Allah, “müminler ancak kardeştirler …”(Hucurât,49/10) ayetini buyurmuş; Hz.Peygamber (s.a.s.) de Kişi, kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe (kâmil manâda) imân etmiş olamaz” ;( Buhari,İman, 7)Müslüman müslümanın kardeşidir …”(Ebu Davud, Edeb, 49) buyurmuştur..

            İnfak, sadece Allah´ın rızasını kazanmak amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulunması demektir. İnfak, farz olan zekâtı ve gönüllü yapılan her çeşit bağışı kapsamaktadır.Hz. Ebubekir, Tebük Savaşı için yardım toplayan Hz. Peygamber(s.a.s.) Efendimize bütün servetini vermiştir. Peygamberimiz bunu hissederek  Hz. Ebubekir´e “Ailene ne bıraktın?” diye sorması üzerine Hz. Ebubekir “Allah ve Resulünü!” cevabını vermiştir.

            Kur´anı Kerim´de “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz dane bulunan bir tohum gibidir…”(Bakara,2/261) buyrularak , infakta bulunana verilecek sevabın bire yedi yüz olduğu hükme bağlanmıştır.

            Sadakanın faziletleri anlatmakla bitmez. Nitekim Hz. Peygamber(s.a.s.) Efendimiz:

            -“Herkes yarım hurma ile de olsa yüzünü Cehennem ateşinden korusun!”(İmam Gazali,a.g.e.s.403)

            - Su ateşi nasıl söndürürse sadaka da günahı öyle söndürür!”(İ.Gazali,a.g.e.s.403)

            - Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder.!”(İmam Gazali,a.g.e.s.403)

            -İnsanlar arasında hüküm verilinceye kadar herkes sadakasının gölgesinde kalacaktır!” buyurmuştur.( İmam GAZALİ, a.g.e. s. 403)

 

HZ. ÖMER´İN, SÜNNET HAKKINDA HUTBESİ  

Hz. Ömer b. Hattab, Medine´ye geldiğinde kalktı, hutbe verdi. Allah´a hamd ve sena ettikten sonra şöyle konuştu: “Ey insanlar ! Sizin için bazı sünnetler konulmuş, bazı esaslar da farz kılınmıştır. Apaçık bir hakikat üzere bırakıldınız. Ancak kendiniz sağa sola saparak insanlar vasıtasıyla sapıtırsanız durum değişir.”(Hayatü´s Sahabe, s.45)

- Hz. İmrân, sünneti inkâr eden birine şöyle demiştir: “ Sen ahmak birisin. Allah´ın kitabında…namazın rekatlarını, zekatın miktarını ve benzeri şeyleri açıkça görebiliyor musun? Allah´ın Kitabı bu gibi hususları mübhem bırakmış, bu hususları sünnet tefsir etmiştir.”(Hayatü´s Sahabe, s.46)

 

CÖMERTLİK VE CİMRİLİK

Cömertlik; insanın muhtaç olmadığı şeyi ihtiyacı olanlara vermektir; kişinin manevî temizliğine sebep olan, onu ateşten koruyan bir haslettir.Cömert kişi, Allah´a yakın, Cennet´e yakın, insanlara yakın ve Cehennem ateşinden uzaktır..Cömert insan muhtaçlara verdikçe, Allah da ona verir.De ki:Şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Allah yolunda her ne  harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”(Sebe,34/39)

Yüce dinimiz İslâm, başta zekât olmak üzere bazı malî harcamalarda bulunmayı emretmiş, çevremizdeki insanlara karşı görev ve sorumluluklarımız olduğunu bize hatırlatmıştır. Aile bireylerinin bakımı, akrabaların, fakir ve yetimlerin görülüp gözetilmesi, çevremizdeki muhtaç insanlara imkânlar ölçüsünde malî yardımlarda bulunulması bu görev ve sorumluluklar arasındadır. Bu bakımdan İslâmda israf ve gösteriş tüketimi yasak olduğu gibi cimrilik de yasaklanmıştır.(Dr.Muhsin Akar,Cimrilik Edip Vermediğimiz Şeyler Kıyamet Gününde Boynumuza Dolanacaktır; Kur´ân´dan Öğütler 1,D.İ.B.Yayını 1 , s.184)

Cimrilik; imkânı olduğu halde gerekli harcamayı yapmamak; imkân olduğu halde mal ve serveti dinî ve hukuki bakımdan gerekli olan yerlere harcamamak veya hayır yolunda harcama yapmayı sevmemektir. Cimri ise, kendisine verilen onca mal ve mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu unutarak muhtaç kimselere vermekten kaçınan kimsedir. Şu halde mal ve serveti yaratılış gayesinin dışında harcamak israf; yaratılış gayesi istikametinde harcamayıp elde tutmak cimrilik; yaratılış gayesine uygun şekilde harcamak ise cömertliktir. (Dr.Muhlis Akar, a.g.e. s.184). “…Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”(Teğâbün,64/16) “ Allah´ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar…”(Âl-i İmrân,3/180)

Bir kimse zekatını veriyorsa, misafire ikram etmekten zevk alıyorsa, yardıma muhtaç olan yakınlarına ve sıkıntıya düşmüş insanlara yardım edebiliyorsa işte o kimse cimri değildir.Peygamberimiz(s.a.s.): “Allah´ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım…” ( Ebu Davud, Tefriu´ ebvabi´l-vitr, 32) buyurmuştur.

Böylece, cimriliğin Allah´a sığınacak kadar kötü bir şey olduğunu ifade etmiştir.

Kazanılanı har vurup harman savurmaya ısraf; çok az ve pintice harcamaya cimrilik, ikisi arasında ve ortalama bir şekilde harcamaya da cömertlik denir. Israf, ifrattır; cimrilik tefrittir; cömertlik ise itidal ve fazilettir…”( Prof.Dr.Süleymen ULUSOY, İslamda Emir ve Yasakların Hikmeti,T.Diyanet Vakfı Y.Ankara,2006,s.12)

 

    BİR SAHABE SÖZÜ.

Abdullah b.Mes´ûd, Perşembe günleri kalkar şöyle derdi:İslâmın esası ikidir: sünnet ve kelâm. En faziletli ve doğru söz Allah´ın kelâmıdır. En güzel sünnet ise Hz. peygamber´in sünnetidir. İşlerin en şerlisi ise sonradan uydurulandır. Sonradan uydurulan her şey bid´addır…”.”(Hayatü´s Sahabe, s.46)

                                                                       

 

ISRAF VE TUTUMLULUK.

Israf; insanın sahip olduğu nimetleri gereksiz ve aşırı şekilde tüketmesi; haddi aşması demektir; Mal veya imkânları meşru olmayan amaçlar için, doğru olmayan yerlere saçıp savurmaktır.

Israf; lüks ve gösteriş tüketimidir. Böyle bir tüketim, fertleri maddi-manevî çeşitli sıkıntılara uğratmakta, milletlerin kalkınmasını engellemekte, ülkelerin ekonomik yapılarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Hz.Ali, kişinin kendisine ve aile halkına israf etmeden, savurganlık yapmadan harcama yapmasını hayırlı iş olarak; gösteriş olsun diye yaptığı harcamasını da şeytanın bir payı olarak görmüştür.Kur´ân´ın emri de bu yöndedir:“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya hakkını ver ve sakın saçıp savurma.”(İsrâ,17/26). “Çünkü saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir…”(İsrâ,17/27).

İslâmda insanlardan, sosyal ilişkiler dahil, hayatlarının her alanında olduğu gibi ekonomik hayatta da ifrat ve tefritten uzak, ölçülü ve dengeli olmaları istenmiştir.Bu nedenle ifrat noktası olan israf ile tefrit noktası olan cimriliğin her ikisi de yasaklanmıştır.İktisatlı yaşam (orta yol ) ise teşvik edilmiştir.Orta yol, insan hayatının adeta sigortasıdır.Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma.Yoksa kınanır ve çaresiz kalırsın., (İsrâ,17/29)

Tutumlu olmak; her zaman ölçülü davranmak, ihtiyaç sınırlarını aşmamak, aşırı harcamalarda ve ölçüsüz davranışlarda bulunmamak; ayağını yorganına göre uzatmaktır.

Tutumlu olmak, cimrilikle israf etmenin arasındaki orta yolda davranmaktır. Allah Teâlâ, Âyet-i Kerimede ,“Onlar , harcadıklarında ne israf  ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır..”( Furkan,25/67) buyurmak suretiyle tutumlu olmayı tanımlamıştır.

Yüce dinimiz, Kur´ân-ı Kerim´deki : “…Yiyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü O israf edenleri sevmez…”(A´râf,7/31) âyeti kerime ile israf etmeyi yasaklamıştır.

          

NANKÖRLÜK ETMEK.

            Nankörlük, yapılan iyiliğin kadir ve kıymetini bilmemek; verdiği nimetler için Cenab-ı  Allah´a şükretmemektir. Oysa insan, yüce Allah´ın verdiği sayısız nimetlere karşı şükretmekle mükelleftir.

-“Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz (Bu şekilde) ancak nankörleri cezalandırırız.”( Nisâ, 4/147)

“O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah´ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.”(İbrahim,14/34) ayetinde de buyrulduğu gibi, Rabbimizin üzerimizdeki iyilikleri, ikramları ve nimetleri sınırsızdır. Bunları saymaya kalkışsak bir ömür yetmez. İnsanın kendi bünyesindeki eli-ayağı-gözü-burnu-aklı-fikri-kalbi-tüm organları ve sistemleri; ailesindeki eş-ana-baba-evlat-kardeş-akraba ve bunlarla sevgi-saygı içerisindeki ilişkiler;toprak-hava-su-sıcaklık-soğukluk-yağmur-kar; deniz-güneş-ay ve diğer gezegenler; sebzeler, meyveler, vitaminler-hormonlar; etlerinden-sütlerinden-yününden-gücünden yararlandığımız büyük ve küçük baş hayvanlar; ballar-yumurtalar; gece ve gündüzün peş peşe gelmesi; sindirim sistemindeki mikro varlıklar yüce Rabbimizin bize sunduğu nimetlerin sadece bir kısmıdır…

            Bu kadar iyiliklerine, ikramlarına ve nimetlerine karşı şükretmeyi akıl edemeyen, sanki bunlar bizatihî kendisinde zaten mevcutmuş gibi gören; bunları sanki kendisinin müktesep hakkıymış gibi gören; bunlara sahip olmayı vukuat-ı âdiyeden sayan ve şükretmeye gerek bile görmeyen insanoğlunun tutumu gerçekten nankörlüktür. Ve nankörlük çok kötü bir davranıştır: Zalim ve nankör kişi, Rabbini tanımamakta ya da tanıdığını iddia ettiği halde O´nun emrettiği istikamette yaşamayarak Rabbine karşı gelmektedir.

 

           

KANAATKÂRLIK

kanaat; Allah´ın takdir ettiği rızka, ne kadar olursa olsun rıza göstermek ve şükretmektir. Kur´ân-ı Kerim´de:“…Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir.”( İbrahim,14/7) buyrulmuştur.       Atalarımız da “aza şükretmeyen çoğu bulamaz.”  demişlerdir.

Kanaat etmeyen kimse, içerisinde bulunduğu hiçbir durumdan memnun ve mutlu olmaz; şükretmeyi bilmez. Daima şikayet eder, her zaman sızlanır, hep başkalarının malına-varlığına göz diker, kıskanır! Hangi durumda olursa olsun hep daha fazlasını ister ve bu nedenle de hiçbir zaman tatmin olmaz. Tatmin olmayınca, şükretmeyince, yüreği kıskançlık içinde sıkışınca mutlu da olamaz! İnsan; her daim maddi olarak kendisinden daha aşağıda olanların, yokluk-kıtlık içinde olanların, sıkıntı çekenlerin durumuna bakıp haline şükretmeli ve Allah´ın verdiği mallardan, yine Allah yolunda harcayarak, âhiret sermayesini biriktirmeye çalışmalıdır.

 

MEVLÂMI ARARIM.

Canım Rabbimin büyüklüğün izini,

Doğanın mahir ellerinde ararım,

İlâhî aşkın gülümseyen yüzünü,

Manevî dostun kollarında ararım!

 

İçimden silinmez âhiret kaygısı,

Kalbimde büyüdü Peygamber sevgisi,

Arının çiçek çiçek gezme yazgısı,

Şifa kaynağı ballarında ararım!

 

Aşk bahçesinin mis kokulu gülünde,

Seherde öten bin bir kuşun dilinde,

Her daim özlediğim gurbet elinde,

Yâ Râb! Kabenin  yollarında ararım!

 

Kelebeklerin rengârenk kanadında,

Menekşelerin göz alan yaprağında,

Tüm rızıkların kaynağı toprağında,

Meyve veren tüm dallarında ararım!

 

Ararım Rabbim! Her cismin dokusunda,

Binlerce tür çiçek ve gül kokusunda,

Yer-gök-güneş-ay-yıldızlar yapısında,

Farklı dört mevsim hallerinde ararım!

 

OYTAN Muammer´im Râbb yolun gözledim,

Adını zikrettikçe hepten özledim,

Senin çün şiir-duvazları sözledim,

İnleyen sazın tellerinde ararım!

 

SEÇİM.

Şu insanın benliğinde,

İyilik-kötülük de var.

Yaşadığı günlüğünde,

Hayırlara koşmak da var.

 

Haram yemek-helâl yemek,

Dua etmek-gıybet etmek,

Nefse uymak-akla uymak,

İradeyle seçmek de var..

 

Gideceği yolu bulmak,

Bilgi-ihlâs-takva dolmak,

Râbbe iyi bir kul olmak,

Ol Sırat´ı geçmek de var!

 

OYTAN Muammer, has seçim yap,

Allah´a hep yürekten tap,

Olmayasın Orda bîtâp,

Ol Köprüden düşmek de var!

Anahtar Kelimeler: ALLAH, UMULAN, RAHMETİ, KİMLER, İÇİNDİR
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
RİYA (18 Şubat 2020 - Salı)
İSLAMDA VAFTİZ YOKTUR (14 Şubat 2020 - Cuma)
KADERE İMAN ETMEK NEDİR? (13 Şubat 2020 - Perşembe)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (12 Şubat 2020 - Çarşamba)
ALLAH´A SIĞINMAK (10 Şubat 2020 - Pazartesi)
CENNETE FİDAN DİKMEK: (08 Şubat 2020 - Cumartesi)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (06 Şubat 2020 - Perşembe)
HIRS VE HASET (04 Şubat 2020 - Salı)
RİYA (03 Şubat 2020 - Pazartesi)
EDEP VE HAYÂ SAHİBİ OLMAK. (01 Şubat 2020 - Cumartesi)
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ (31 Ocak 2020 - Cuma)
KUR´AN´I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİ: (30 Ocak 2020 - Perşembe)
LÂ İLÂHE İLLALLAH DEMENİN FAZİLETİ. (27 Ocak 2020 - Pazartesi)
YALAN VE HİLE (16 Ocak 2020 - Perşembe)
KADIN HAKKINDA İSLAMDAN ÖNCEKİ ANLAYIŞ (13 Ocak 2020 - Pazartesi)
İMAN ETMEK. (10 Ocak 2020 - Cuma)
EDEP VE HAYÂ SAHİBİ OLMAK. (09 Ocak 2020 - Perşembe)
GÖZDEKİ PERDE (06 Ocak 2020 - Pazartesi)
SADAKA-İ CARİYE (03 Ocak 2020 - Cuma)
ALLAH´A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK: (30 Aralık 2019 - Pazartesi)
ŞİRK GÜNAHI (27 Aralık 2019 - Cuma)
ISRAF ETMEK NEDİR; TUTUMLU OLMAK NEDİR? (26 Aralık 2019 - Perşembe)
ŞİRK GÜNAHI (24 Aralık 2019 - Salı)
AHİRET HAYATINI İNKAR EDENİN DİKKATİNE! (23 Aralık 2019 - Pazartesi)
SÜREKLİ İMTİHAN SAHASI: ÖMÜR (19 Aralık 2019 - Perşembe)
KULLUK BİLİNCİYLE GEÇİRİLEN BİR ÖMÜR. (18 Aralık 2019 - Çarşamba)
ALLAH´IN SEVDİĞİ KULLAR KİMLERDİR? (13 Aralık 2019 - Cuma)
CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ (06 Aralık 2019 - Cuma)
BÜYÜK DOSTLUĞUN BAŞLANGICI (04 Aralık 2019 - Çarşamba)
YAVUZ SULTAN SELÎM VE DEDE MOLLA (02 Aralık 2019 - Pazartesi)
SÜNNETE UYMAK (30 Kasım 2019 - Cumartesi)
MERHAMETLİ OLMAK (28 Kasım 2019 - Perşembe)
BERZAH ÂLEMİ (27 Kasım 2019 - Çarşamba)
KANAATKÂRLIK (23 Kasım 2019 - Cumartesi)
PEYGAMBERİMİZİN MEKTUPLARI (22 Kasım 2019 - Cuma)
TÖVBE-İSTİĞFAR ETMEK (21 Kasım 2019 - Perşembe)
USTA - ÇIRAK (18 Kasım 2019 - Pazartesi)
ZİKRİN FAZİLETİ (16 Kasım 2019 - Cumartesi)
İSLÂMDA AHLÂK (15 Kasım 2019 - Cuma)
FAKİRLİĞİN SEFASI (14 Kasım 2019 - Perşembe)
VEYSEL KARANİ... (14 Kasım 2019 - Perşembe)
HZ. HÜSEYİN HAKKINDA GIYBET EDEN ADAM (13 Kasım 2019 - Çarşamba)
ALLAH´A KUL OLANA KULLAR HİZMETKAR OLUR (11 Kasım 2019 - Pazartesi)
CÖMERTLİK ve CİMRİLİK (09 Kasım 2019 - Cumartesi)
İNFAK (08 Kasım 2019 - Cuma)
SABIR (08 Kasım 2019 - Cuma)
YALAN YERE YEMİN ETMEK. (07 Kasım 2019 - Perşembe)
YALANCI ŞAHİTLİK (06 Kasım 2019 - Çarşamba)
DUA ETMENİN ZAMANI VAR MIDIR? (06 Kasım 2019 - Çarşamba)
ANA-BABAYA İYİLİK (04 Kasım 2019 - Pazartesi)
DUA´NIN MEKANI? (04 Kasım 2019 - Pazartesi)
DUA ETMENİN ÖNEMİ (01 Kasım 2019 - Cuma)
KİMSENİN GÖRMEDİĞİ YER (01 Kasım 2019 - Cuma)
ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK (31 Ekim 2019 - Perşembe)
II. MURAT İLE HACI BAYRAM VELİ (31 Ekim 2019 - Perşembe)
ALLAH´IN İZNİYLE... (30 Ekim 2019 - Çarşamba)
EVLÂDA ŞEFKAT... (30 Ekim 2019 - Çarşamba)
GIYBET VE İFTİRA... (29 Ekim 2019 - Salı)
İNSAN !? (25 Ekim 2019 - Cuma)
KELİME-İ TEVHİD (25 Ekim 2019 - Cuma)
NAMAZDA HUŞÛ... (24 Ekim 2019 - Perşembe)
KİMSEYE ANLATMA (24 Ekim 2019 - Perşembe)
İSLÂM´DA AHLÂK (23 Ekim 2019 - Çarşamba)
RESULALLAH´IN İLME VERDİĞİ DEĞER (23 Ekim 2019 - Çarşamba)
YARATILIŞ (18 Ekim 2019 - Cuma)
KABE-İ MUAZZAMA... (17 Ekim 2019 - Perşembe)
ÜMMETİMİ SALAVATI KADAR TANIRIM (17 Ekim 2019 - Perşembe)
MUAVENET: YARDIMSEVERLİK (16 Ekim 2019 - Çarşamba)
TAKVA... (16 Ekim 2019 - Çarşamba)
AHİRET HAYATI... (15 Ekim 2019 - Salı)
ÂHİRETE İMAN (14 Ekim 2019 - Pazartesi)
MUTLULUK HİKAYESİ (12 Ekim 2019 - Cumartesi)
VEDA HUTBESİ (11 Ekim 2019 - Cuma)
MESNEVδDEN BİR HİKÂYE (11 Ekim 2019 - Cuma)
ZEKAT... (10 Ekim 2019 - Perşembe)
ABDESTin FAZİLETİ (10 Ekim 2019 - Perşembe)
DÜNYA BİR İMTİHAN YERİ (09 Ekim 2019 - Çarşamba)
TEBESSÜM ETMEK SADAKADIR (07 Ekim 2019 - Pazartesi)
İLÂHÎ AŞK (07 Ekim 2019 - Pazartesi)
ÖLÜM MELEĞİ (04 Ekim 2019 - Cuma)
MELEKLERE İMAN (03 Ekim 2019 - Perşembe)
ÇAĞIMIZIN GÜNAHI ! (03 Ekim 2019 - Perşembe)
DERVİŞ KAŞIKLARI (02 Ekim 2019 - Çarşamba)
KAZÂ VE KADERE İMÂN ETMEK (02 Ekim 2019 - Çarşamba)
İNSANA ŞEYTANIN MUSALLAT OLMASI (01 Ekim 2019 - Salı)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (28 Eylül 2019 - Cumartesi)
HZ. İBRAHİM KISSASI (27 Eylül 2019 - Cuma)
HİDAYET (26 Eylül 2019 - Perşembe)
ALLAH´IN ASLA BAĞIŞLAMAYACAĞI GÜNAH (25 Eylül 2019 - Çarşamba)
HALA AKLINIZI KULLANMAYACAK MISINIZ? (25 Eylül 2019 - Çarşamba)
HUZUR VE MUHABBET OCAĞI AİLE (23 Eylül 2019 - Pazartesi)
ABDEST ALMANIN FAZİLETİ (23 Eylül 2019 - Pazartesi)
ŞİRK GÜNAHI (21 Eylül 2019 - Cumartesi)
ALLAH´IN SEVDİĞİ KULLAR KİMLERDİR? (19 Eylül 2019 - Perşembe)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (18 Eylül 2019 - Çarşamba)
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ (18 Eylül 2019 - Çarşamba)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (17 Eylül 2019 - Salı)
CENNETE FİDAN DİKMEK: (13 Eylül 2019 - Cuma)
KUR´AN´I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİ (13 Eylül 2019 - Cuma)
EDEP VE HAYÂ SAHİBİ OLMAK (12 Eylül 2019 - Perşembe)
İHLÂS-NÂS-FELÂK SURELERİNİN FAZİLETİ (12 Eylül 2019 - Perşembe)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (11 Eylül 2019 - Çarşamba)
HIRS VE HASET (11 Eylül 2019 - Çarşamba)
MERHAMET (10 Eylül 2019 - Salı)
ALLAH´IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ (10 Eylül 2019 - Salı)
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ (09 Eylül 2019 - Pazartesi)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (09 Eylül 2019 - Pazartesi)
MÜSLÜMANA DOĞRU YOLU GÖSTERMEK (07 Eylül 2019 - Cumartesi)
KADERE İMAN ETMEK NEDİR? (06 Eylül 2019 - Cuma)
GÖZDEKİ PERDE (05 Eylül 2019 - Perşembe)
AİLE HAYATI (04 Eylül 2019 - Çarşamba)
HAK VE BATIL (04 Eylül 2019 - Çarşamba)
GIYBET VE İFTİRANIN FARKI NEDİR? (03 Eylül 2019 - Salı)
YALAN VE HİLE (03 Eylül 2019 - Salı)
HIRS VE HASET (02 Eylül 2019 - Pazartesi)
RİYA (02 Eylül 2019 - Pazartesi)
TEVEKKÜL (30 Ağustos 2019 - Cuma)
BOZGUNCULUK TOPLUMA İHANETTİR (30 Ağustos 2019 - Cuma)
YALANCI ŞAHİTLİK (29 Ağustos 2019 - Perşembe)
MÜNAFIKLIK NEDİR? (29 Ağustos 2019 - Perşembe)
ALLAH´A ve RESULÜNE İMAN EDİN! (28 Ağustos 2019 - Çarşamba)
ISRAF ETMEK NEDİR; TUTUMLU OLMAK NEDİR? (28 Ağustos 2019 - Çarşamba)
CENNETE FİDAN NASIL DİKİLİR? (27 Ağustos 2019 - Salı)
AMEL ve NİYET (26 Ağustos 2019 - Pazartesi)
ALLAH´A SIĞINMAK (24 Ağustos 2019 - Cumartesi)
EDEP VE HAYA SAHİBİ OLMAK (23 Ağustos 2019 - Cuma)
İSLAM´DA KADIN (23 Ağustos 2019 - Cuma)
İNSANOĞLU... (22 Ağustos 2019 - Perşembe)
HELAL - HARAM... (22 Ağustos 2019 - Perşembe)
ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK GÜNAHI: GIYBET (21 Ağustos 2019 - Çarşamba)
BAĞIMLILIK TUZAKTIR (21 Ağustos 2019 - Çarşamba)
ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (20 Ağustos 2019 - Salı)
CENNET YOLCUSU OLABİLMEK (19 Ağustos 2019 - Pazartesi)
SÜREKLİ İMTİHAN SAHASI: ÖMÜR (19 Ağustos 2019 - Pazartesi)
KULLUK BİLİNCİ (17 Ağustos 2019 - Cumartesi)
GÜNEŞİN DOĞDUĞU EN HAYIRLI GÜN: CUMA (16 Ağustos 2019 - Cuma)
SOMUNCU BABA´NIN KERAMETİ (15 Ağustos 2019 - Perşembe)
İKİ SAHABENİN SOHBETİ: NAMAZ´dan HAZ DUYMAK (15 Ağustos 2019 - Perşembe)
HAKLININ YANINDA YER ALMAK (10 Ağustos 2019 - Cumartesi)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (09 Ağustos 2019 - Cuma)
II. MURAD HAN VE HAZRET-İ ÜFTADE (08 Ağustos 2019 - Perşembe)
KABİR HAYATI (08 Ağustos 2019 - Perşembe)
ALLAH´IN UMULAN RAHMETİ KİMLER İÇİNDİR? (07 Ağustos 2019 - Çarşamba)
İFFET (07 Ağustos 2019 - Çarşamba)
SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ (06 Ağustos 2019 - Salı)
HZ. PEYGAMBER´İN (s.a.v.) GİYİMİ (05 Ağustos 2019 - Pazartesi)
AŞK GÜL BAHÇESİ HİKAYESİ (02 Ağustos 2019 - Cuma)
GELİN KAYNANA HİKAYESİ (02 Ağustos 2019 - Cuma)
TUZ VE SU (01 Ağustos 2019 - Perşembe)
MÜSLÜMANIN NİYETİ AMELİNDEN HAYIRLIDIR. (01 Ağustos 2019 - Perşembe)
EVLÂTLARI ARASINDA AYIRIM YAPMAMAK (31 Temmuz 2019 - Çarşamba)
RIZIK HELÂL YOLDAN KAZANILMALI (31 Temmuz 2019 - Çarşamba)
ÜÇ SUAL VE BİR CEVAP (30 Temmuz 2019 - Salı)
PEYGAMBERİMİZİN KUL HAKKI ANLAYIŞI (30 Temmuz 2019 - Salı)
MÜTEVÂZÎ OLMAK (29 Temmuz 2019 - Pazartesi)
KİBİRLİ, GURURLU OLMAK (29 Temmuz 2019 - Pazartesi)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (27 Temmuz 2019 - Cumartesi)
YALAN YERE BİLE BİLE YEMİN ETMEK (26 Temmuz 2019 - Cuma)
İBRET ALINACAK YAŞANMIŞ BİR HİKAYE (24 Temmuz 2019 - Çarşamba)
MERHAMETTEN MUHABBETE (24 Temmuz 2019 - Çarşamba)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (23 Temmuz 2019 - Salı)
ABDÜLKADİR GEYLANİ İLE KIRK EŞKİYA (23 Temmuz 2019 - Salı)
HAKLININ YANINDA YER ALMAK (22 Temmuz 2019 - Pazartesi)
SOMUNCU BABA´NIN KERAMETİ (20 Temmuz 2019 - Cumartesi)
KADERE İMAN ETMEK NEDİR? (19 Temmuz 2019 - Cuma)
ŞİDDET ZULÜMDÜR (18 Temmuz 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN BİNDİĞİ HAYVANLAR (18 Temmuz 2019 - Perşembe)
HAZRETİ HATİCE´NİN BÜYÜKLÜĞÜ (17 Temmuz 2019 - Çarşamba)
PEYGAMBERİMİZİN GENEL ADETLERİ (16 Temmuz 2019 - Salı)
HUZURLU YAŞAMANIN SIRRI (15 Temmuz 2019 - Pazartesi)
YAVUZ SULTAN SELÎM VE DEDE MOLLA (13 Temmuz 2019 - Cumartesi)
CUM´A GÜNÜNÜN FAZİLETİ (12 Temmuz 2019 - Cuma)
HOŞA GİDEN YORUM (11 Temmuz 2019 - Perşembe)
SÜNNETE UYMAK (11 Temmuz 2019 - Perşembe)
O´NU ANLATAMAM (10 Temmuz 2019 - Çarşamba)
MERHAMETLİ OLMAK (10 Temmuz 2019 - Çarşamba)
KANAATKÂRLIK (09 Temmuz 2019 - Salı)
ZİKRİN FAZİLETİ (09 Temmuz 2019 - Salı)
VEYSEL KARANİ (ÜVEYS) HAZRETLERİ (08 Temmuz 2019 - Pazartesi)
FAKİRLİĞİN SEFASI (08 Temmuz 2019 - Pazartesi)
HZ. HÜSEYİN HAKKINDA GIYBET EDEN ADAM (05 Temmuz 2019 - Cuma)
YALAN YERE BİLE BİLE YEMİN ETMEK. (04 Temmuz 2019 - Perşembe)
YALANCI ŞAHİTLİK (03 Temmuz 2019 - Çarşamba)
DUA ETMENİN ZAMANI VAR MIDIR? (02 Temmuz 2019 - Salı)
ANA-BABAYA ÖF BİLE DEMEYİNİZ (01 Temmuz 2019 - Pazartesi)
DUA ETMANİN MEKANI VAR MIDIR? (01 Temmuz 2019 - Pazartesi)
FİRDEVS CENNETİNE KAVUŞACAK OLAN MÜMİNLER (29 Haziran 2019 - Cumartesi)
BAĞIMLILIK (28 Haziran 2019 - Cuma)
YOĞUN BİR SEVAP İŞLEMEK (28 Haziran 2019 - Cuma)
TEVAZU... (27 Haziran 2019 - Perşembe)
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI (27 Haziran 2019 - Perşembe)
HACI BAYRAM-I VELİ (26 Haziran 2019 - Çarşamba)
İBRAHİM EDHEM HAZRETLERİNİ İKAZ (25 Haziran 2019 - Salı)
NAMAZDA HUŞÛ NEDİR? (24 Haziran 2019 - Pazartesi)
KİMSEYE ANLATMA HİKAYESİ (24 Haziran 2019 - Pazartesi)
KİMSEYE ANLATMA! (22 Haziran 2019 - Cumartesi)
RESULALLAH´IN İLME VERDİĞİ DEĞER (21 Haziran 2019 - Cuma)
SUFFE (21 Haziran 2019 - Cuma)
İKİ KARDEŞ HİKAYESİ (20 Haziran 2019 - Perşembe)
HZ. PEYGAMBER´E SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ (20 Haziran 2019 - Perşembe)
TEVEKKÜL (19 Haziran 2019 - Çarşamba)
YARDIMSEVERLİK (19 Haziran 2019 - Çarşamba)
AHİRET HAYATI VAR MI!? (18 Haziran 2019 - Salı)
TAKVA NEDİR, NEREDEDİR? (18 Haziran 2019 - Salı)
MUTLULUK HİKAYESİ (17 Haziran 2019 - Pazartesi)
HZ. PEYGAMBER´İN(s.a.s.) SON HUTBESİ (17 Haziran 2019 - Pazartesi)
ZEKÂT (15 Haziran 2019 - Cumartesi)
MESNEVδDEN BİR HİKÂYE (14 Haziran 2019 - Cuma)
ABDEST ALMANIN FAZİLETİ (14 Haziran 2019 - Cuma)
GIYBET ETMEK ÇOK KÖTÜDÜR (13 Haziran 2019 - Perşembe)
İNSANA ŞEYTANIN MUSALLAT OLMASI (13 Haziran 2019 - Perşembe)
HİDAYET (12 Haziran 2019 - Çarşamba)
DERVİŞ KAŞIKLARI HİKAYESİ (11 Haziran 2019 - Salı)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (11 Haziran 2019 - Salı)
KARINCA VE HZ. İBRAHİM KISSASI (10 Haziran 2019 - Pazartesi)
DENİZ YILDIZI HİKAYESİ (10 Haziran 2019 - Pazartesi)
AİLE: HUZUR VE MUHABBET OCAĞI (08 Haziran 2019 - Cumartesi)
RİYA (07 Haziran 2019 - Cuma)
KUL HAKKI (01 Haziran 2019 - Cumartesi)
YALANCI ŞAHİTLİK (31 Mayıs 2019 - Cuma)
KALBİN TEMİZ OLSUN, FAKAT… (30 Mayıs 2019 - Perşembe)
SELAMLAŞMAK VE FAYDALARI (30 Mayıs 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN SABRI VE ŞÜKRÜ (29 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ÖLÜM HADİSESİNİN ANLAMI (29 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ŞİDDETE BAŞVURMAK VE AZGINLIK (28 Mayıs 2019 - Salı)
ÖLÜM VE İKİNCİ HAYATA DOĞUŞ (27 Mayıs 2019 - Pazartesi)
BERZAH ÂLEMİ (25 Mayıs 2019 - Cumartesi)
PEYGAMBERİMİZİN MEKTUPLARI (24 Mayıs 2019 - Cuma)
ALLAH´A TÖVBE-İSTİĞFAR ETMEK (23 Mayıs 2019 - Perşembe)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI (22 Mayıs 2019 - Çarşamba)
VEYSEL KARANİ (ÜVEYS) HAZRETLERİ (21 Mayıs 2019 - Salı)
SABIRLI OLMAK (20 Mayıs 2019 - Pazartesi)
DUA ETMENİN ÖNEMİ (18 Mayıs 2019 - Cumartesi)
İNSAN !? (16 Mayıs 2019 - Perşembe)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI (15 Mayıs 2019 - Çarşamba)
KABE-İ MUAZZAMA HAKKINDA BİLGİ (14 Mayıs 2019 - Salı)
ÂHİRETE İMAN ETMEK (13 Mayıs 2019 - Pazartesi)
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHAN YERİDİR (11 Mayıs 2019 - Cumartesi)
ÖLÜM MELEĞİNİN HABER SALMASI (10 Mayıs 2019 - Cuma)
MELEKLERE İMÂN ETMEK (10 Mayıs 2019 - Cuma)
GIYBET ETMEK (09 Mayıs 2019 - Perşembe)
DERVİŞ KAŞIKLARI HİKAYESİ (08 Mayıs 2019 - Çarşamba)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (08 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (07 Mayıs 2019 - Salı)
KAZÂ VE KADERE İMÂN ETMEK (06 Mayıs 2019 - Pazartesi)
SELAMLAŞMAK VE FAYDALARI (02 Mayıs 2019 - Perşembe)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI: (30 Nisan 2019 - Salı)
SELAMLAŞMAK VE FAYDALARI (29 Nisan 2019 - Pazartesi)
ES-SELAM (27 Nisan 2019 - Cumartesi)
KELİMEİ ŞAHADET (26 Nisan 2019 - Cuma)
İYİLİK (25 Nisan 2019 - Perşembe)
İSRAF VE TUTUMLU OLMAK (24 Nisan 2019 - Çarşamba)
ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (22 Nisan 2019 - Pazartesi)
İYİ BİR MÜMİN OLMAK (19 Nisan 2019 - Cuma)
ARAIZDA SELAMI YAYIN (18 Nisan 2019 - Perşembe)
HIRS VE HASET (17 Nisan 2019 - Çarşamba)
EDEB VE HAYA (16 Nisan 2019 - Salı)
ÖLÜM GELİNCEYE KADAR İBADET ET (15 Nisan 2019 - Pazartesi)
EN HAYIRLI GÜN (13 Nisan 2019 - Cumartesi)
GIYBET (12 Nisan 2019 - Cuma)
CENNETE FİDAN DİKMEK (11 Nisan 2019 - Perşembe)
SÜNNET ... (10 Nisan 2019 - Çarşamba)
İSLAM´DA KADIN (08 Nisan 2019 - Pazartesi)
ŞİRK ! (05 Nisan 2019 - Cuma)
ALLAH´IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ (04 Nisan 2019 - Perşembe)
ALLAH´A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (03 Nisan 2019 - Çarşamba)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (01 Nisan 2019 - Pazartesi)
NİYET VE AMEL (29 Mart 2019 - Cuma)
ALLAH´IN SEVDİĞİ KULLAR KİMLERDİR? (28 Mart 2019 - Perşembe)
ŞİRK GÜNAHI (27 Mart 2019 - Çarşamba)
ABDEST ALMANIN FAZİLETİ (26 Mart 2019 - Salı)
CENNETE İMANLA GİRİLİR (25 Mart 2019 - Pazartesi)
EDEP VE HAYA SAHİBİ OLMAK (22 Mart 2019 - Cuma)
AHİRET YURDU (21 Mart 2019 - Perşembe)
ŞEVKAT VE MERHAMET ÖRNEĞİ (20 Mart 2019 - Çarşamba)
SALÂT GETİRMENİN FAZİLETİ (19 Mart 2019 - Salı)
"CEHENNEM ATEŞİNDEN KORUNUN" (18 Mart 2019 - Pazartesi)
İSLAMDA KADIN (15 Mart 2019 - Cuma)
BESMELE PANZEHİRDİR (14 Mart 2019 - Perşembe)
BAĞIŞLANMA ŞANSI (11 Mart 2019 - Pazartesi)
HARAM-HELAL DUYARLILIĞI (08 Mart 2019 - Cuma)
CEHENNEM (07 Mart 2019 - Perşembe)
İYİLİK VE KÖTÜLÜ (06 Mart 2019 - Çarşamba)
GÖNÜL GÖZÜ İLE GÖRMEK (28 Şubat 2019 - Perşembe)
BİR AYET (27 Şubat 2019 - Çarşamba)
ÇAĞIN HASTALIĞI: GIYBET (22 Şubat 2019 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (21 Şubat 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN TEMİZLİĞE VERDİĞİ ÖNEM (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
KUL HAKKINA GİRMEYİN (19 Şubat 2019 - Salı)
BAĞIMLILIK BİR TUZAKTIR (15 Şubat 2019 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KUL HAKKI ANLAYIŞI (14 Şubat 2019 - Perşembe)
ALLAH´A İÇTENLİKLE TÖVBE EDİN (12 Şubat 2019 - Salı)
İSLAM´IN ÖZÜ SAMİMİYETTİR (11 Şubat 2019 - Pazartesi)
PAYLAŞTIKCA ARTAN DEĞER: İYİLİK (08 Şubat 2019 - Cuma)
İSLÂM DİNİNDE İBADET NEDİR? (07 Şubat 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN HACCI (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
ALLAH´A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (01 Şubat 2019 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN ALLAH´A GÜVENMESİ (31 Ocak 2019 - Perşembe)
İSLAM´DA TEVHİD ESASTIR (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
İKİ SAHABENİN SOHBETİ (29 Ocak 2019 - Salı)
CENNET YOLCUSU OLABİLMEK (25 Ocak 2019 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (23 Ocak 2019 - Çarşamba)
Dost olarak Allah Yeter! (22 Ocak 2019 - Salı)
İSLAM´DA VAFTİZ YOKTUR (21 Ocak 2019 - Pazartesi)
SÜREKLİ İMTİHAN SAHASI: ÖMÜR (18 Ocak 2019 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (17 Ocak 2019 - Perşembe)
HASTA ZİYARETİNİN ÖNEMİ (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
ŞİDDETE BAŞVURMAK VE AZGINLIK (15 Ocak 2019 - Salı)
KUL HAKKI (14 Ocak 2019 - Pazartesi)
ÖLÜM VE İKİNCİ HAYATA DOĞUŞ (09 Ocak 2019 - Çarşamba)
“İHSÂN” İLE HAREKET ETMEK (08 Ocak 2019 - Salı)
ORGANLARIN SORUMLULUĞU (07 Ocak 2019 - Pazartesi)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
MELEKLERİN DOSTLUĞU (29 Aralık 2018 - Cumartesi)
CENAB-I ALLAH´ı ZİKRETMEK (28 Aralık 2018 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (27 Aralık 2018 - Perşembe)
NAMAZDA HUŞÛ NEDİR? (26 Aralık 2018 - Çarşamba)
İKAZA KULAK ASIN (20 Aralık 2018 - Perşembe)
KİBİR (19 Aralık 2018 - Çarşamba)
İSLAMIN ÖZÜ SAMİMİYETTİR (14 Aralık 2018 - Cuma)
TÖVBE EDİNİZ Kİ, KURTULUŞA ERESİNİZ (13 Aralık 2018 - Perşembe)
MELEKLER İYİ İNSANIN DOSTUDUR (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
SU: YAŞAMI SAĞLAYAN NİMET (07 Aralık 2018 - Cuma)
İYİ BİR İNSAN-İYİ BİR MÜ´MİN OLMAK (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
HZ. MEVLÂNA´YA VE HZ. ALİ´YE GÖRE İNSAN (01 Aralık 2018 - Cumartesi)
DİLENCİYE DAVRANIŞ ŞEKLİ (29 Kasım 2018 - Perşembe)
CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
KUR´AN´I KERİME GÖRE CENNET (24 Kasım 2018 - Cumartesi)
ALLAH´A DUA ETMEK (23 Kasım 2018 - Cuma)
ANA-BABAYA İYİLİK ETMEK (19 Kasım 2018 - Pazartesi)
DÜNYA HAYATI GEÇİCİDİR (16 Kasım 2018 - Cuma)
MÜMİN KİŞİ TEMİZ OLMALIDIR (15 Kasım 2018 - Perşembe)
BİRBİRİNE KARDEŞ GİBİ DAVRANMAK (13 Kasım 2018 - Salı)
İBADETE BAHANE YOKTUR (09 Kasım 2018 - Cuma)
KELİME-İ ŞAHADET´in FAZİLETİ (08 Kasım 2018 - Perşembe)
MÜLK SÛRESİNİN FAZİLETİ (05 Kasım 2018 - Pazartesi)
AHİRETE İMAN ETMEK (02 Kasım 2018 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (01 Kasım 2018 - Perşembe)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (31 Ekim 2018 - Çarşamba)
VATAN VE ŞEHADET (26 Ekim 2018 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN GÜNLÜK PROGRAMI (25 Ekim 2018 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ (20 Ekim 2018 - Cumartesi)
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI (19 Ekim 2018 - Cuma)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (17 Ekim 2018 - Çarşamba)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (12 Ekim 2018 - Cuma)
CENNETE FİDAN DİKMEK (11 Ekim 2018 - Perşembe)
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI (10 Ekim 2018 - Çarşamba)
HÛD SÛRESİNİN FAZİLETİ (06 Ekim 2018 - Cumartesi)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (05 Ekim 2018 - Cuma)
HACCIN FAZİLETİ (03 Ekim 2018 - Çarşamba)
ALLAH´IN DOSTLUĞUNU KAZANMAK (02 Ekim 2018 - Salı)
İBADET (01 Ekim 2018 - Pazartesi)
ZEKÂT VERMEK (28 Eylül 2018 - Cuma)
ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (26 Eylül 2018 - Çarşamba)
ÖMÜR NİMETİ (25 Eylül 2018 - Salı)
ALLAH´A SIĞINMAK (21 Eylül 2018 - Cuma)
MERHAMET (17 Eylül 2018 - Pazartesi)
CENNETE FİDAN DİKMEK (14 Eylül 2018 - Cuma)
MÜLK SÛRESİNİN FAZİLETİ (13 Eylül 2018 - Perşembe)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (11 Eylül 2018 - Salı)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (07 Eylül 2018 - Cuma)
YALAN VE HİLE (31 Ağustos 2018 - Cuma)
İHLÂS-NÂS-FELÂK SURELERİNİN FAZİLETİ (30 Ağustos 2018 - Perşembe)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (29 Ağustos 2018 - Çarşamba)
HIRS VE HASET (17 Ağustos 2018 - Cuma)
RİYA (10 Ağustos 2018 - Cuma)
MUNAFIKLIK (03 Ağustos 2018 - Cuma)
ALLAH´IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ (27 Temmuz 2018 - Cuma)
MERHAMET (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
MÜLK SÛRESİNİN FAZİLETİ (13 Temmuz 2018 - Cuma)
KUL HAKKI (06 Temmuz 2018 - Cuma)
Sayfa:
aa
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.

Hz. Muhammed
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
DOLAR
6.0581
EURO
6.5428